Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017

Theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí sự nghiệp khoa học và Công nghệ, kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 các cơ quan nhà nước năm 2017 (giai đoạn 2), kinh phí giao cho các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 để tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức của đơn vị nhận thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và các chi phí ban đầu khác là 4.000.000 đồng/đơn vị trong năm 2017. Phần kinh phí thực hiện còn lại sẽ được UBND tỉnh cân đối và cấp trong năm 2018 (dự toán tổng kinh phí xây dựng mới tối đa là 27.200.000đồng/đơn vị). Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 628 /SKHCN-CCTĐC ngày 20/6/2017 thông báo đến Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã, phường xây dựng ISO năm 2017 biết và thực hiện chi theo quy định.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các đơn vị chủ động, sớm triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại đơn vị theo như nội dung hướng dẫn tại Công văn số 136/CCTĐC-TCCL ngày 07/6/2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phan Thiết, UBND thị xã La Gi, UBND huyện Phú Quý thực hiện thủ tục phân khai, cấp kinh phí cho các đơn vị nêu trên trong năm 2017 để thực hiện các nội dung xây dựng HTQLCL theo đúng tiến độ của UBND tỉnh./.

Lê Xin


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)