Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017

Thực hiện Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sáng ngày 22/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL trực tiếp tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc.HTQLCL của đơn vị được triển khai áp dụng đối với tất cả các thủ tục hành chính phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001và Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hệ thống tài liệu được phê duyệt và phân phối đầy đủ đến các phòng, ban. Hoạt động đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo định kỳ hàng năm được UBND huyện triển khai đầy đủ và thực hiện hành động khắc phục những điểm không phù hợp tại các phòng, bộ phận.

UBND huyện cũng đã thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo ISO kịp thời để có sự chỉ đạo xuyên suốt giúp quá trình giải quyết công việc đúng quy trình tác nghiệp như đã xây dựng theo TCVN ISO 9001, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã thực hiện công bố lại HTQLCL theo Quyết định số 9749/QĐ-UBND bao gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện; Ban hành mục tiêu chất lượng, thực hiện báo cáo đánh giá mục tiêu chất lượng hàng năm và truyền đạt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị; lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định, các tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ được kiểm soát thường xuyên… 

Trong quá trình kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn UBND huyện Hàm Thuận Bắc lưu ý để duy trì áp dụng tốt hơn HTQLCL như: Rà soát, chỉnh sửa Sổ tay chất lượng về phạm vi áp dụng của UBND huyện; Rà soát, chỉnh sửa quy trình khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân (theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 về ban hành quy định khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân  và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh).Đồng thời, đề nghị UBND huyện lưu ý Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban của UBND huyện, UBND xã Hàm Trí và UBND thị trấn Ma Lâm tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008./.

Long Đỉnh


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)