Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh theo Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30/12/2015 về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020, với mục tiêu:Đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử với mục đích góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của tỉnh.

Hỗ trợ Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở, ngành theo dõi nhanh chóng, kịp thời, chính xác tình hình giải quyết hồ sơ tại các đơn vị. Đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Nâng cao năng lực và khả năng xử lý hồ sơ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ được thực hiện nhanh chóng và chính xác, đảm bảo xử lý kịp hồ sơ theo quy định, giảm bớt các công việc như ghi chép, vào sổ và lập sổ báo cáo.

Theo dự thảo kế hoạch, trong giai đoạn này sẽ triển khai áp dụng ISO điện tử tại 29 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, gồm các sở, ngành, UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Phần mềm ISO điện tử được xây dựng tích hợp trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dùng chung hiện hành đang sử dụng trong tỉnh: hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Đây là hệ thống quản lý các quy trình ISO đang được áp dụng tại đơn vị, bao gồm 06 quy trình cụ thể là: Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; Đánh giá nội bộ; Kiểm soát sự không phù hợp; Thực hiện hành động khắc phục – hành động phòng ngừa. Phần mềm này giúp tin học hóa được quy trình khung ISO của đơn vị, các thông tin quản lý đều được mẫu hóa theo quy định của ISO. Theo đó, các hoạt động quản lý của cơ quan áp dụng ISO điện tử được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian cũng như công sức làm việc của đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách quản lý ISO; Đồng thời, phần mềm cũng giúp cơ quan quản lý dễ dàng trong việc theo dõi tình hình áp dụng, duy trì ISO tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh./.

Lê Xin


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)