Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001

Ngày 27/2/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.Theo quyết định công bố, phạm vi áp dụng của HTQLCL bao gồm các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng  tiếp nhận, giải quyết 13 thủ tục hành chính về tiếp nhận hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy; kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu; Giải thưởng chất lượng quốc gia; cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm và các hoạt động có liên quan khác.

Việc công bố lại được thực hiện sau khi Chi cục đã bổ sung áp dụng vào HTQLCL đối với hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Binh Thuận về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 Việc công bố lại HTQLCL và hoạch định hệ thống tài liệu tại Chi cục giúp chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức. Lãnh đạo Chi cục điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất và hạn chế sai sót trong quá trình tham mưu các văn bản hồ sơ đảm bảo yêu cầu sớm và đúng hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân giám sát việc hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Hoạt động áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào trong quá trình quản lý nhà nước tại Chi cục TC-ĐL-CL đã được Chi cục triển khai từ năm 2007.
Tải toàn văn quyết định tại đây./.

Long Đỉnh


Các tin tiếp
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)