Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:1. Hoạt động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện

Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/03/2017 về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 về Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017; Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 31/7/2017 về Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020.

Công văn số 3584/UBND-KGVX ngày 15/9/2017 về việc khẩn trương triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2017 tại UBND cấp xã và Công văn số 3742/UBND-KGVX ngày 25/9/2017 về việc triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ năm 2018.

2. Về triển khai mở rộng cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL

Trong năm 2017, đã triển khai mở rộng áp dụng HTQLCL cho 25 cơ quan, trong đó gồm: 24 UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Phan Thiết, UBND huyện Phú Quý, UBND thị xã La Gi (nâng tổng số UBND cấp xã áp dụng HTQLCL lên 44/127 UBND cấp xã, đạt 34,6% số UBND cấp xã của tỉnh) và Văn phòng Đăng ký đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tính đến nay, có 13 UBND cấp xã đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, 12 cơ quan còn lại đang trong giai đoạn triển khai và hoàn thành trong năm 2018.

Như vậy, hiện nay, toàn tỉnh có 91 cơ quan hành chính nhà nước đang thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Trong đó, đã triển khai đạt 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các Chi cục và cơ quan tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (44 đơn vị); 01 cơ quan thuộc ngành dọc (Công an tỉnh) và 46 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng đăng ký đất và 44 UBND cấp xã).

3. Hoạt động đào tạo, tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL

Tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL với các nội dung như: nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001, kỹ năng đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, khảo sát sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng, xây dựng và thực hiện các quy trình xử lý công việc,… cho gần 500 lượt công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.


Ông Nguyễn Văn Nhơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì HTQLCL trong cơ quan hành chính  


Bà Lê Thị Kim Ngân – Chi cục trưởng Chi cục TĐC phát biểu khai mạc lớp tập huấn các UBND cấp xã triển khai xây dựng mới HTQLCL 

Ngoài ra, Sở cũng đã cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại 10 cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và kỹ năng đánh giá nội bộ của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã cử 02 công chức tham gia khóa đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp với HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (Hệ thống ISO điện tử) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

4. Hoạt động Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 đợt kiểm tra, đạt 100% Kế hoạch do UBND tỉnh giao.

Đợt 01: Triển khai Kế hoạch số 1412/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm tra 66 cơ quan, đơn vị đang áp dụng HTQLCL. Trong đó, 26 cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo hình thức kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan và 40 cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo hình thức kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.


Đoàn kiểm tra Sở KH&CN – Kiểm tra tại huyện Hàm Thuận Bắc

Đoàn kiểm tra Sở KH&CN – Kiểm tra tại Chi cục Quản lý thị trường

Đợt 02: Kiểm tra trực tiếp tại 15/25 cơ quan đang triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2017 (vào tháng 11/2017).

 5. Kết quả duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan, đơn vị

Trong năm 2017, phần lớn các cơ quan, đơn vị đã triển khai các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số cơ quan, đơn vị đã cải tiến, ban hành mới tài liệu HTQLCL (ban hành mới các tài liệu bắt buộc của HTQLCL: Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, các quy trình bắt buộc; cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo  thực tế hoạt động của cơ quan như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hàm Tân, UBND thị xã La Gi. Trong năm 2017, có 23 cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát phạm vi áp dụng của HTQLCL tại cơ quan và thực hiện Công bố lại.

Việc triển khai, áp dụng HTQLCL của các cơ quan gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nên việc áp dụng HTQLCL đến các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn được thuận lợi, công tác giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả hơn, đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm kiểm tra, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn tăng, hồ sơ trễ hẹn giảm so với năm 2016.

Một số cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong việc thực hiện cải cách hành chính. Qua đó, đã có sự quan tâm hơn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL như: cập nhật tài liệu, quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thực hiện công bố lại khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng …

Hệ thống quản lý chất lượng được triển khai đến UBND cấp xã, tạo sự đồng bộ, liên thông xuyên suốt giữa các cấp cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh trong việc triển khai áp dụng HTQLCL nói riêng và thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung.

Hoạt động tập huấn, cập nhật kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001, kỹ năng đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, được các cơ quan chú trọng. Trong năm 2017, có 10 cơ quan tổ chức tập huấn tại chỗ cho các cán bộ, công chức, qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan.

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động xây dựng và duy trì HTQLCL. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020.


Ông Nguyễn Đức Hòa -Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen cho các cơ quan có thành tích trong công tác áp dụng HTQLCL giai đoạn 2014-2016  

6. Phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2018

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc duy trì, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai mở rộng áp dụng HTQLCL cho các UBND cấp xã và các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (theo lộ trình của Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020).

- Hướng dẫn Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ và Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

- Tổ chức triển khai Kế hoạch áp dụng ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020. Trong năm 2018, triển khai thí điểm áp dụng ISO điện tử tại 05 cơ quan, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thị xã La Gi.

Ngọc Xin

Các tin tiếp
Khảo sát chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy, đồ chơi trẻ em kinh doanh trên địa bàn tỉnh   (1/11/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng HTQLCL tại UBND xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc   (31/10/2019)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu   (14/10/2019)
Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019   (25/9/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Tư pháp   (26/8/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại Sở Giáo dục và Đào tạo   (26/8/2019)
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm   (28/6/2019)
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”   (28/6/2019)
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tro xỉ nhiệt điện   (14/6/2019)
Tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn   (13/6/2019)
Xử phạt hành chính khi không lưu giữ hồ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản   (28/5/2019)
01 doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018   (22/5/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN IS0 9001: 2015   (11/4/2019)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017   (11/4/2019)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019   (18/3/2019)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng   (8/3/2019)
Các doanh nghiệp khoa học công nghệ được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ   (4/3/2019)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2019   (15/1/2019)
Danh mục các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia được ban hành trong năm 2018   (15/1/2019)
Sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”   (15/1/2019)
Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (23/11/2018)
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu   (23/11/2018)
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận   (19/11/2018)
Xét chọn hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (19/11/2018)
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm   (12/11/2018)
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm   (17/10/2018)
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020   (17/10/2018)
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng   (1/10/2018)
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính   (1/10/2018)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư   (1/10/2018)
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với sản phẩm hữu cơ   (29/9/2018)
Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin   (29/9/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (22/8/2018)
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa   (20/8/2018)
Thông báo đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn   (8/8/2018)
Tại sao phải ưu tiên việc nâng cao hệ thống quản lý chất lượng?   (31/7/2018)
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng với các tiêu chuẩn ISO được cập nhật   (31/7/2018)
Thêm thiết bị điện và điện tử phải hợp quy về tương thích điện từ từ năm 2019   (31/7/2018)
ISO ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm   (27/7/2018)
Tiêu chuẩn TCVN 5107:2018: Phân định nước mắm nguyên chất và nước mắm   (20/7/2018)
Thực hiện công bố hợp quy đối với dầu nhờn động cơ đốt trong   (12/7/2018)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/7/2018)
Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật   (3/7/2018)
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong   (2/7/2018)
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia   (18/6/2018)
Bổ sung quy định, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường   (29/5/2018)
Thực hiện công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may từ ngày 01/5/2018   (29/5/2018)
Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini   (16/4/2018)
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ   (12/4/2018)
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản   (22/3/2018)
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017   (26/2/2018)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018   (26/2/2018)
Tổ chức khảo sát thông tin lập Dự án triển khai ISO điện tử   (26/2/2018)
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)