Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020

Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4281/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020. Theo Kế hoạch, để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0 đã được phê duyệt, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển về chiều rộng và chiều sâu trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu:- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng thông tin đã được đầu tư, triển khai;

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh;

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh;

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ.

Theo lộ trình triển khai kế hoạch kiến trúc chính quyền điện tử được chia làm 03 gia đoạn, trong đó:

Giai đoạn 1 (năm 2018 và năm 2019):  Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP); Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, bổ sung phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDT) tỉnh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sẵn sàng kết nối phục vụ công tác quản lý nhà nước; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ CQĐT tỉnh Bình Thuận, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tập trung ưu tiên các lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai, Y tế, Đăng ký kinh doanh, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp…; Xây dựng các dịch vụ nền tảng, các cơ sở dữ liệu (CSDL), Danh mục dùng chung (tập trung vào các hệ thống phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ của các lĩnh vực); các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ; Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống Một cửa điện tử đảm bảo theo quy định, đảm bảo liên thông các cấp, hướng đến mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung, hiện đại; Đầu tư nâng cấp, bổ sung triển khai các giải pháp bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông. tin đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức các cấp; đào tạo đôi ngũ cán bộ chuyên trách CNTT cho các cơ quan; xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo CNTT các cấp; Đào tạo công dân điện tử thí điểm tại một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 Giai đoạn 2 (năm 2020): Tiếp tục hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận; Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch; Nâng cấp, duy trì hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP); Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT các cơ quan, đơn vị, Trung tâm THDL tỉnh đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng, CSDL mới; Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực cho các Sở, ban ngành và các cơ quan hành chính cấp Huyện, cấp xã; xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp cho chính quyền các cấp; Duy trì, mở rộng ứng dụng chữ ký số; tiếp tục nâng cấp, sửa chữa duy trì, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; Tiếp tục đào tạo công dân điện tử cho các huyên, thị xã, thành phố khác trên địa bàn tỉnh.

 Giai đoạn 3 (Từ năm 2021): Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng báo cáo, tổng hợp động, hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống, nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) đảm bảo các ứng dụng của tỉnh được triển khai hoàn toàn tuân thủ theo Kiến trúc SOA, đảm bảo khả năng chia sẻ tích hợp dữ liệu trọn vẹn với các ứng dụng chuyên ngành cùa tỉnh và các ứng dụng của ngành dọc; Xây dựng các hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý, giám sát hạ tầng CNTT, đặc biệt là các hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng; Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ của tỉnh, các hệ thống hỗ trợ truy nhập của người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền; Kiểm tra, đánh giá, nâng cấp Kiến trúc CQĐT tỉnh; Triển khai rà soát, đánh giá các hoạt động đã thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.

Để triển khai Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện gồm: Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã được duyệt theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đến tất cả công chức, viên chức nhận thức một cách đầy đủ về Chính quyền điện tử;  Rà soát các chương trình ứng dụng trong hệ thống thông tin khác nhau như giáo dục, y tế, tài chính, công nghiệp, du lịch, hộ tịch; các hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, nông lâm thủy sản, hạ tầng giao thông, thủy lợi, xây dựng… để tích hợp tại Trung tâm THDL tỉnh, trên cơ sở đó kết nối, chia sẻ, liên thông để khai thác đồng bộ trong khuôn khổ Kiến trúc CQĐT tỉnh, không để trùng lắp, gây lãng phí;  Chủ động triển khai các nhiệm vụ của ngành theo chỉ đạo của Trung ương trên cơ sở tích hợp với hệ thống CQĐT của tỉnh;  Đề xuất, xây dựng các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh được duyệt; Định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả việc triển khai dự án về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật Kiến trúc CQĐT của tỉnh Bình Thuận.

Cũng theo Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ đề xuất nguồn vốn từ nguồn ngân sách khoa học công nghệ của tỉnh hàng năm để triển khai một số nhiệm vụ trong Kiến trúc CQĐT;  Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện Kiến trúc CQĐT, đảm bảo các nội dung đầu tư trong Kiến trúc đồng bộ, phù hợp với các quy chuẩn công nghệ hiện đại.

(Đính kèm Kế hoạch 4281/KH-UBND)

Lê Xin
Các tin tiếp
Khảo sát chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy, đồ chơi trẻ em kinh doanh trên địa bàn tỉnh   (1/11/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng HTQLCL tại UBND xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc   (31/10/2019)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu toàn cầu   (14/10/2019)
Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019   (25/9/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Sở Tư pháp   (26/8/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại Sở Giáo dục và Đào tạo   (26/8/2019)
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm   (28/6/2019)
Bình Thuận: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”   (28/6/2019)
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 02 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tro xỉ nhiệt điện   (14/6/2019)
Tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn   (13/6/2019)
Xử phạt hành chính khi không lưu giữ hồ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản   (28/5/2019)
01 doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018   (22/5/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN IS0 9001: 2015   (11/4/2019)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017   (11/4/2019)
Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019   (18/3/2019)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng   (8/3/2019)
Các doanh nghiệp khoa học công nghệ được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ   (4/3/2019)
Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2019   (15/1/2019)
Danh mục các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia được ban hành trong năm 2018   (15/1/2019)
Sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”   (15/1/2019)
Tổ chức đào tạo 5S tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (23/11/2018)
Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu   (23/11/2018)
Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Thuận   (19/11/2018)
Xét chọn hỗ trợ 02 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa   (19/11/2018)
Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm   (12/11/2018)
Một số thay đổi về thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp phép hàng nguy hiểm   (17/10/2018)
Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020   (17/10/2018)
Kết quả thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng   (1/10/2018)
Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 – Những thay đổi chính   (1/10/2018)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018 - Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư   (1/10/2018)
Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với sản phẩm hữu cơ   (29/9/2018)
Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ và công nghệ thông tin   (29/9/2018)
Bình Thuận: Đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn   (22/8/2018)
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa   (20/8/2018)
Thông báo đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn   (8/8/2018)
Tại sao phải ưu tiên việc nâng cao hệ thống quản lý chất lượng?   (31/7/2018)
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng với các tiêu chuẩn ISO được cập nhật   (31/7/2018)
Thêm thiết bị điện và điện tử phải hợp quy về tương thích điện từ từ năm 2019   (31/7/2018)
ISO ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm   (27/7/2018)
Tiêu chuẩn TCVN 5107:2018: Phân định nước mắm nguyên chất và nước mắm   (20/7/2018)
Thực hiện công bố hợp quy đối với dầu nhờn động cơ đốt trong   (12/7/2018)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/7/2018)
Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật   (3/7/2018)
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong   (2/7/2018)
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia   (18/6/2018)
Bổ sung quy định, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường   (29/5/2018)
Thực hiện công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may từ ngày 01/5/2018   (29/5/2018)
Quy định về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini   (16/4/2018)
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ   (12/4/2018)
Phiên bản mới ISO 31000:2018 giúp quản lý rủi ro đơn giản   (22/3/2018)
Danh sách Doanh nghiệp đã tham gia công bố hợp chuẩn và hợp quy năm 2017   (26/2/2018)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2018   (26/2/2018)
Tổ chức khảo sát thông tin lập Dự án triển khai ISO điện tử   (26/2/2018)
Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm   (18/1/2018)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (15/1/2018)
Quyết định ban hành văn bản Kỹ Thuật đo lường lường Việt Nam mới   (8/12/2017)
Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (4/12/2017)
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   (7/11/2017)
Từ 01/5/2018, buộc công bố hợp quy hàm lượng hóa chất trong sản phẩm dệt may   (27/10/2017)
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017   (13/10/2017)
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu   (6/10/2017)
Quản lý chất lượng rượu theo quy chuẩn kỹ thuật   (6/10/2017)
Phải ghi rõ tên loại phân bón trên nhãn hàng hóa   (25/9/2017)
Tăng cường kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận kiến nghị sửa đổi Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm   (18/9/2017)
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng   (18/9/2017)
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông – vận tải và thông tin truyền thông   (5/9/2017)
Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng   (23/8/2017)
Sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu   (3/8/2017)
Hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa”   (27/7/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017   (3/7/2017)
Sửa đổi quy định về công bố công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa   (30/6/2017)
Bình Thuận: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017   (28/6/2017)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa   (27/6/2017)
Tiêu chuẩn Quốc gia mới thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin – truyền thông   (5/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo 5S cho doanh nghiệp thủy sản   (31/5/2017)
Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.   (29/5/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”.   (29/5/2017)
Thông tin về chuyển đổi phiên bản áp dụng sang TCVN ISO 9001:2015   (9/5/2017)
Thông báo tập huấn hướng xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan triển khai trong năm 2017   (9/5/2017)
Điều kiện lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản   (9/5/2017)
Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý áp dụng cho các tổ chức giáo dục   (28/4/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt 5S tại khu du lịch”   (27/4/2017)
Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa   (20/4/2017)
Quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối   (14/4/2017)
Kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa   (5/4/2017)
Công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới trên lĩnh vực giao thông vận tải   (28/3/2017)
Quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện   (7/2/2017)
Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy   (16/1/2017)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (16/1/2017)
Tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016   (29/12/2016)
Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016   (30/11/2016)
Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không bảo đảm an toàn   (30/11/2016)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (14/11/2016)
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2016   (20/10/2016)
Bình Thuận triển khai kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016   (29/9/2016)
Phan Thiết: Tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng vật liệu xây dựng   (28/9/2016)
Những điểm mới trong Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ KHCN   (22/9/2016)