Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Trong năm 2019, với mục tiêu tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trách nhiệm, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP của viên chức và người lao động tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm). Ngày 11/4/2019, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với 04 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:
Một là, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí được giao. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước;

Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Ba là, thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; việc mua sắm sử dụng trang thiết bị làm việc và các tài sản khác;

Bốn là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình cũng đã đề ra một số chỉ tiêu cần tập trung tiết kiệm trong năm 2019, cụ thể:

 Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: sử dụng tiết kiệm, hiệu quả công tác phí, chi tiếp khách, lễ kỷ niệm…, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.

Đối với việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước: tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đối với việc quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công: Quản lý quỹ đất được giao, sử dụng đất đúng mục đích và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với việc quản lý, sử dụng điện năng: tiếp tục tăng cường thực hiện việc tiết kiệm điện đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 5089/UBND-KT ngày 15/12/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Đối với việc quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: thực hiện nghiêm túc các quy chế, nội quy về kỷ luật lao động; tự kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của viên chức, người lao động tại đơn vị; sử dụng viên chức, người lao động phải đúng với chuyên môn; ngành nghề được đào tạo, phát huy hết năng lực, sở trường.

Dựa trên 04 nhiệm vụ trọng tâm cùng một số chỉ tiêu cần tập trung tiết kiệm trong năm 2019, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung tâm đã đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu đặt ra, các giải pháp đó là:

Một, tiếp tục tổ chức học tập, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan đến toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.

Hai, tiếp tục tăng cường thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP.

Ba, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Bốn, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK,CLP./.

Hạnh Nguyễn

Các tin tiếp
QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM   (1/6/2021)
Kết quả hoạt động năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (7/1/2021)
KIỂM ĐỊNH CÂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀM THUẬN NAM NĂM 2020   (7/12/2020)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/10/2020)
Trung tâm là tổ chức duy nhất được Tổng cục chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến 31/12/2022   (1/10/2020)
Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/9/2020)
Kết quả hoạt động tháng 07/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2020)
Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (8/5/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (19/4/2020)
Kết quả hoạt động quý I/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (26/3/2020)
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017   (19/12/2019)
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (1/11/2019)
Kết quả hoạt động tháng 09/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (1/11/2019)
PHÒNG KIỂM ĐỊNH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG BÌNH THUẬN ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LAS-XD   (31/10/2019)
Huấn luyện tự vệ bộ binh năm 2019 khối cơ quan tỉnh   (28/6/2019)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đầu tư thiết bị phân tích sắc ký ION   (28/6/2019)
Thông tin về sử dụng phụ gia thực phẩm   (22/5/2019)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (4/5/2019)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/4/2019)
Sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi – coi thường sức khỏe người tiêu dùng   (2/4/2019)
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)