Kết quả hoạt động năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2020 bám sát nhiệm vụ được giao Trung tâm đã triển khai thực hiện; công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2020 như sau:Công tác tổ chức hành chính: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm năm 2020, tuyển dụng 16 cá nhân/16 chỉ tiêu xét tuyển; thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm lại Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Trung tâm; tổ chức xét và công nhận 2 sáng kiến của 3 viên chức Trung tâm năm 2020; xét chuyển ngạch cho 02 viên chức; thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với viên chức, người lao động năm 2020. Thực hiện rà soát các nội dung về cơ cấu tổ chức phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác đào tạo: Trong năm 2020, Trung tâm có 01 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, lãnh đạo cấp Sở do Bộ Nội vụ tổ chức và tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN dành cho lãnh đạo Sở do Bộ KH&CN tổ chức;  01 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 04 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 02 viên chức tiếp tục tham gia bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; 04 viên chức tham gia đào tạo kiểm định – hiệu chuẩn phương tiện đo; 02 viên chức tham gia hội nghị ATBX; 02 viên chức tham gia tập huấn chương trình cải cách hành chính; 1 viên chức tham gia bồi dưỡng công tác văn thư. Ngoài ra, công tác đào tạo nội bộ tại các phòng chuyên môn được duy trì thường xuyên.

Duy trì chỉ định của các Bộ, ngành: Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định lại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, hiệu lực đến năm 2023 và cấp chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học với 470 phương pháp thử. Đồng thời, Tổng cục TCĐLCL chỉ định Trung tâm là đơn vị thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Được Cục QLCLNLS - Bộ NNPTNT đánh giá giám sát chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Duy trì chỉ định phòng thử nghiệm an toàn thực phẩm do Cục ATTP Bộ y tế cấp.

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành: Tham gia đoàn với Cục thuế tỉnh dán tem cột đo xăng dầu; thực hiện quan trắc, lấy mẫu môi trường cùng với Đoàn Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh; tham gia đoàn thanh tra kiểm định công tơ điện tại các huyện trên địa bàn tỉnh do Chi cục TCĐLCL tổ chức. Thực hiện kiểm định đối chứng trên 25.000 công tơ điện do Công ty điện lực Bình Thuận quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức hướng dẫn 31 UBND cấp xã thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc xây dựng và công bố HTQLCL  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các đơn vị đã  thực hiện hoàn thành, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch của UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao đạt và vượt kế hoạch. 

Trong năm 2021, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục chủ động trong công tác, phát huy hết năng lực, tích cực hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập./.

Nguyễn Thị Hạnh


Các tin tiếp
Kết quả hoạt động năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (7/1/2021)
KIỂM ĐỊNH CÂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀM THUẬN NAM NĂM 2020   (7/12/2020)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/10/2020)
Trung tâm là tổ chức duy nhất được Tổng cục chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến 31/12/2022   (1/10/2020)
Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/9/2020)
Kết quả hoạt động tháng 07/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2020)
Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (8/5/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (19/4/2020)
Kết quả hoạt động quý I/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (26/3/2020)
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017   (19/12/2019)
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (1/11/2019)
Kết quả hoạt động tháng 09/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (1/11/2019)
PHÒNG KIỂM ĐỊNH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG BÌNH THUẬN ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LAS-XD   (31/10/2019)
Huấn luyện tự vệ bộ binh năm 2019 khối cơ quan tỉnh   (28/6/2019)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đầu tư thiết bị phân tích sắc ký ION   (28/6/2019)
Thông tin về sử dụng phụ gia thực phẩm   (22/5/2019)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (4/5/2019)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/4/2019)
Sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi – coi thường sức khỏe người tiêu dùng   (2/4/2019)
Độc tố Aflatoxin – Mối nguy hại đối với con người   (27/8/2018)
Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2018)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005   (22/9/2017)
Tập huấn áp dụng MSMV trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hoá, chống giả tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (3/8/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Nội quy An toàn bức xạ   (20/7/2017)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cam kết bảo mật thông tin khách hàng   (6/6/2017)
Kiểm định phương tiện đo tại Huyện đảo Phú Quý   (16/5/2017)
Trung tâm Kỹ thuật TĐC: Chương trình đào tạo 6 tháng đầu năm 2017   (7/2/2017)
Kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam- 20/01/2017   (16/1/2017)
Thép xây dựng   (5/10/2016)
Cẩn trọng khi dùng Oxy già (H2O2) trong thực phẩm   (5/10/2016)
Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.   (28/9/2016)
Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Đo Lường Việt Nam - 20/01/2016   (6/9/2016)