Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong 8 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể như sau:Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Ngày 27/01/2022, Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC). Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra.

Triển khai các Kế hoạch do Sở KH&CN ban hành liên quan đến công tác cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để biết thực hiện (Kế hoạch số 109/KH-SKHCN ngày 21/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 1135/KH-SKHCN ngày 28/01/2022 khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng trong giải quyết TTHC năm 2021; Kế hoạch số 197/KH-SKHCN ngày 17/02/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 250/KH-SKHCN ngày 02/3/2022 về khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2021).

Ngoài ra, Chi cục cũng đã ban hành Công văn số 152/CCTĐC-NV1 ngày 10/8/2022 về việc tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong 4 tháng cuối năm 2022.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được UBND tỉnh giao về công tác CCHC:

Chi cục đã triển khai tốt các nhiệm vụ tại kế hoạch CCHC năm 2022. Thường xuyên công khai đầy đủ các nội dung thông tin về TTHC trên Trang thông tin điện tử của Chi cục tại địa chỉ https://chicuctdcbinhthuan.gov.vn.

Trong năm 2021, Chi cục tham gia 03 giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC và được Sở KH&CN công nhận, khen thưởng 02 giải pháp có tính mới, áp dụng vào triển khai nhiệm vụ tại đơn vị.

Chi cục thường xuyên phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC và “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022”.

Về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021).

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 về quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận (Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 26/6/2022).

 Dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, đang hoàn chỉnh Dự thảo trình UBND tỉnh, trình HĐND xem xét.

Về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

Tiếp nhận 03 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết hồ sơ sớm hẹn. Văn bản đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 01 thủ tục hành chính; đề xuất đơn giản hóa các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2022.

Tham mưu Sở trình UBND tỉnh bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 08/3/2022).

Thực hiện công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử Chi cục, Sở và trên bảng thông báo cơ quan; viết tin, bài về cải cách thủ tục hành chính đăng trên trang trang thông tin điện tử Chi cục, Sở và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đinh kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian quy định.

Định kỳ hàng Quý, Chi cục đã thực hiện đánh giá, xếp loại công chức trong việc giải quyết TTHC để gửi Sở tổng hợp chung theo quy định. Kết quả đánh giá đều hoàn thành 100% nhiệm vụ và giải quyết sớm hẹn.

Tiếp nhận đơn thư phản ánh: Không nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận: Tham mưu Sở sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 08/02/2022).

Trình Sở KH&CN bổ nhiệm các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục.

Sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động tại Chi cục: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục; Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng.

Thực hiện và báo cáo Sở KH&CN về kết quả công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.

Về cải cách chế độ công vụ:

Căn cứ danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đã được phê duyệt, Chi cục hoàn thiện sắp xếp lại công chức theo vị trí việc làm được duyệt.

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí về quản lý đo lường; giải quyết chế độ thôi việc cho 01 công chức; đề xuất Sở nâng bậc lương trước thời hạn cho 02 công chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương thường xuyên cho 02 công chức và hợp đồng theo Nghị định 68; báo cáo danh sách, số lượng công chức, người lao động gửi Sở KH&CN theo quy định.

Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC; báo cáo việc thực hiện biên chế năm 2022 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2023.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động năm 2022 (Kế hoạch số 189/KH-CCTĐC ngày 22/11/2021).

Đã cử 01 lượt công chức tham gia lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 04 lượt công chức tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá giải thưởng chất lượng quốc gia; nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước; 04 công chức tham dự tập huấn các quy định pháp luật mới về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động trung gian của thị trường khoa học công nghệ.

Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về cải cách tài chính công:

Chi cục tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau Hội nghị CC-NLĐ năm 2021 (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 12/01/2022).

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Định kỳ thực hiện viết tin, bài về cải cách hành chính đăng trên trang thông tin điện tử Chi cục và Sở.

100% văn bản được ký số, gửi và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chi cục tiếp tục áp dụng và duy trì đạt hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022: Triển khai xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và kế hoạch sử dụng kinh phí duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước:

Thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh.

Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 16/3/2022).

Tổ chức 04 lớp tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn với 595 lượt cán bộ, công chức tham gia.

Kiểm tra trực tiếp tại 24 cơ quan trên địa bàn tỉnh về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Trong những tháng cuối năm 2022, Chi cục tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 99/KH-SKHCN ngày 19/01/2022 của Sở KH&CN về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

4. Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022.

5. Triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/12/2022)
Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng   (2/12/2022)
Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước   (7/11/2022)
Bình Thuận triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR   (20/10/2022)
Chính phủ: Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp   (12/10/2022)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025   (12/10/2022)
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (10/10/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (6/9/2022)
Bình Thuận ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố   (30/8/2022)
Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử   (30/8/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (25/8/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng   (28/6/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (20/6/2022)
Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022   (20/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021   (7/6/2022)
Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (7/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.   (7/6/2022)
Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ   (5/5/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính   (8/4/2022)
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL   (25/2/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận   (17/2/2022)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   (28/1/2022)
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)