UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021.Thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đối với các sở, ngành và địa phương là 100 điểm. Trong đó, điểm thẩm định, đánh giá qua kết quả thực hiện công tác CCHC tối đa là 75 điểm, chiếm tỷ lệ 75%; điểm đánh giá qua kết quả khảo sát điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức tại các đơn vị, địa phương tối đa là 15 điểm, chiếm tỷ lệ 15%; Điểm đánh giá qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tối đa là 10 điểm, chiếm tỷ lệ 10%.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) triển khai đánh giá cho 19 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và 10 đơn vị cấp huyện như sau:

- Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý các Khu công nghiệp có 09/19 đơn vị có chỉ số trên 80% (xếp loại tốt); 09/19 đơn vị có chỉ số đạt từ 65% đến dưới 80% (xếp loại khá); 01/19 đơn vị có chỉ số dưới 65% (xếp loại trung bình)

 - Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố có 05/10 đơn vị đạt từ 65% đến dưới 80% (xếp loại khá); 05/10 đơn vị có chỉ số dưới 65% (xếp loại trung bình).

 Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 85,69%, xếp loại Tốt, đứng vị thứ 2/19 sở, ban, ngành.

  Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được công bố tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp. Ngoài ra, kết quả này là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có liên quan./.

                                                                                                                        Diệu Hằng


Các tin tiếp
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập   (31/1/2023)
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức   (5/1/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023   (30/12/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/12/2022)
Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng   (2/12/2022)
Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước   (7/11/2022)
Bình Thuận triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR   (20/10/2022)
Chính phủ: Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp   (12/10/2022)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025   (12/10/2022)
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (10/10/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (6/9/2022)
Bình Thuận ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố   (30/8/2022)
Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử   (30/8/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (25/8/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng   (28/6/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (20/6/2022)
Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022   (20/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021   (7/6/2022)
Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (7/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.   (7/6/2022)
Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ   (5/5/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính   (8/4/2022)
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL   (25/2/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận   (17/2/2022)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   (28/1/2022)
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)