Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong năm 2021 như: công bố thủ tục hành chính thuộc phân cấp giải quyết của Chi cục; công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy trình về thực hiện cơ chế một cửa, trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quy trình điện tử 1 cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính…Để triển khai Kế hoạch số 1061/KH-SKHCN ngày 27/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chỉ số PAR Index,Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thực hiện tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1061/KH-SKHCN ngày 27/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chỉ số PAR Index,Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh cho công chức, viên chức thuộc quyền phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp để nắm vững và thực hiện.

Lập quy trình chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, phân công cụ thể cho bộ phận, cá nhân có liên quan và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tổ chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích tại cơ quan. Thường xuyên thông báo Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh đế người dân, doanh nghiệp để biết, thực hiện.

Phạm Hưng


Các tin tiếp
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng   (28/6/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (20/6/2022)
Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022   (20/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021   (7/6/2022)
Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (7/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.   (7/6/2022)
Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ   (5/5/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính   (8/4/2022)
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL   (25/2/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận   (17/2/2022)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   (28/1/2022)
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)