Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL

Trong Quý III năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai tích cực thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính tại cơ quan, với các kết quả đạt được như sau:Về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính: Chi cục thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng, đơn vị thuộc Chi cục thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC ngày 27/01/2021.

Về cải cách thể chế: Hoàn chỉnh dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL, đồng thời tham mưu Sở KH&CN công văn đề nghị các Sở, ban, ngành về dự thảo (Công văn số 1085 /SKHCN-CCTĐC ngày 07/9/2021).

Về cải cách thủ tục hành chính: Trong kỳ Chi cục đã tiếp nhận 03 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết hồ sơ sớm hẹn. Phối hợp Sở KH&CN rà soát danh mục các dịch vụ công trực tuyến không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp nhận đơn thư phản ánh: Không nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về cải cách tổ chức, bộ máy: Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận: Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quyết định về việc thành lập và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 74/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2021). Theo đó, Chi cục đã sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 04 phòng chuyên môn thành 02 phòng chuyên môn (Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 2) và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2021. Riêng Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL trực thuộc Chi cục đang trình Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

 Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động: Chi cục đã tham mưu và trình Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm mới 01 Phó Chi cục trưởng (Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 08/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý). Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Thử nghiệm. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL trực thuộc Chi cục cũng đã cử viên chức tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo chỉ tiêu Định tính Enterococci trong nước do Quatest 3 tổ chức.

Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% CCVC-NLĐ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Định kỳ, thực hiện viết tin, bài về cải cách hành chính đăng trên trang Website Chi cục và website Sở. Chi cục tiếp tục áp dụng và duy trì đạt hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021: Triển khai xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và kế hoạch sử dụng kinh phí duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước: Tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 (UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021). Thực hiện theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và mạng nội bộ để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao tay nghề trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; làm tốt công tác hướng dẫn các đơn vị mới xây dựng và áp dụng TCVN 9001; công tác soạn thảo và phát hành văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không có CCVC-NLĐ vi phạm.

Phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 959/KH-SKHCN ngày 30/7/2021 của Sở KH&CN về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

4. Tham mưu dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL để trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong Quý IV/2021.

5. Thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021.

6. Theo dõi việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho 34 UBND cấp xã chuyển đổi trong Quý III năm 2021.

                                                                                       Thiên Hòa


Các tin tiếp
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)