Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, với sự Lãnh đạo kịp thời của Cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể công chức Chi cục đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc, kết quả cụ thể như sau:Về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính: Ngày 27/01/2021, Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021(Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC).Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra. Ngày 30/9/2021, Chi cục cũng đã ban hành Công văn số 172/CCTĐC-NV1 về việc tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong 3 tháng cuối năm 2021.

Về cải cách thể chế: Đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” (Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 26/10/2021). Tham mưu Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục TC-ĐL-CL.

Về cải cách thủ tục hành chính: Chi cục nhận 16 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết hồ sơ sớm hẹn. Phối hợp Sở KH&CN rà soát danh mục các dịch vụ công trực tuyến không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong năm không nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về cải cách tổ chức, bộ máy: Tham mưu, trình Sở KH&CN phê duyệt nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục (Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 02/02/2021). Xây dựng và ban hành: Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021; kế hoạch phòng chống tham nhũng 2021; kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2021. Tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi cục và tổ chức tương đương Chi cục thuộc Sở theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ (Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận: Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quyết định về việc thành lập và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 74/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2021). Theo đó, Chi cục đã sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 04 phòng chuyên môn thành 02 phòng chuyên môn (Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 2) và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2021. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình và được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận” (Quyết định số 133/QĐ-SKHCN ngày 16/9/2021).

Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động: Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcông chức, viên chức năm 2021 (Kế hoạch số 240/KH-CCTĐC ngày 25/11/2020). Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên; chấm dứt hợp đồng làm việc cho 01 viên chức theo nguyện vọng tại đơn vị trực thuộc. Hoàn thành nâng bậc lương trước hạn cho 2 viên chức thuộc Trung tâm KTTCĐLCL. Chi cục đã tham mưu và trình Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm mới 01 Phó Chi cục trưởng (Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 08/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý). Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Thử nghiệm. Công tác nâng lương, khen thưởng: Trình Sở KH&CN nâng bậc lương thường xuyên đối với 02 công chức, người lao động. Tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021” do Sở tổ chức, kết quả Chi cục đạt 02 giải (01 giải nhì và 01 giải ba).

Về cải cách tài chính công: Chi cục đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau Hội nghị CC-NLĐ năm 2020 (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 06/01/2021).

Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% công chức, viên chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Định kỳ, Chi cục viết tin, bài về cải cách hành chính đăng trên trang website Chi cục và website Sở. Chi cục tiếp tục áp dụng và duy trì đạt hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021: Triển khai xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến, kế hoạch sử dụng kinh phí, tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo về áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021.

Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước: Tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021 (Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 03/3/2021); báo cáo kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượngtheo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020 gửi Bộ KH&CN (Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/4/2021); Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động củacác cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 (UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021). Đồng thời, thực hiện theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã. Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021 qua hồ sơ, báo cáo.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Chi cục xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính để thực hiện trong năm 2022:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.

2.Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

3. Thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022.

4. Tổ chức 04 lớp tập huấn duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức tại cấp huyện, cấp xã.

5. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và tiện ích của Dịch vụ công mức độ 3,mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền về tiện ích của Dịch vụ Bưu chính công ích về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ của Bưu điện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2021/QĐ-TTg ngày 19/10/2016.

                                                                             Thiên Hòa


Các tin tiếp
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập   (31/1/2023)
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức   (5/1/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023   (30/12/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/12/2022)
Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng   (2/12/2022)
Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước   (7/11/2022)
Bình Thuận triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR   (20/10/2022)
Chính phủ: Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp   (12/10/2022)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025   (12/10/2022)
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (10/10/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (6/9/2022)
Bình Thuận ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố   (30/8/2022)
Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử   (30/8/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (25/8/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng   (28/6/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (20/6/2022)
Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022   (20/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021   (7/6/2022)
Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (7/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.   (7/6/2022)
Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ   (5/5/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính   (8/4/2022)
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL   (25/2/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận   (17/2/2022)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   (28/1/2022)
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)