Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong năm 2021 như: Công bố thủ tục hành chính thuộc phân cấp giải quyết từ UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành quy trình điện tử 1 cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính…Gần đây nhất, ngày 09/11/2021, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021. Theo quyết định này có 99 thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, trong đó:

-      62 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

-      18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

-      19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  UBND cấp xã.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ có 06 thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết từ 10% đến 12,5% so với quy định của pháp luật, bao gồm:

-       Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

-       Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

-       Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

-       Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp;

-       Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh);

-       Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Phạm Hưng


Các tin tiếp
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)