Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Thông qua các buổi sinh hoạt toàn cơ quan hàng tháng, lãnh đạo Chi cục kết hợp tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (có sổ ghi chép biên bản sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng), đồng thời phổ biến qua mạng nội bộ của đơn vị, qua đó đã nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng chống tham nhũng.

- Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Ngày 13/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận  ban hành Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng lại dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp các quy định hiện hành và đã được thông qua tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2018. Hiện nay,  Sở Khoa học và Công nghệ  đã xem xét và có ý kiến để Chi cục chỉnh sửa, ban hành và thực hiện theo quy định của Nhà nước.

+ Về công tác định kỳ chuyển đổi vị trí: Thực hiện công văn số 2184/UBND-SNV ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo hàng năm, Chi cục đã ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 (Kế hoạch số 20/KH-CCTĐC ngày 23/01/2018).

- Lãnh đạo chi cục đã phân công Phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu, theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

- Ngoài phổ biến các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan quan hàng tháng,  việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Chi cục duy trì thường xuyên (thông qua báo cáo hoạt động  hoạt động hàng tháng của Chi cục), kết quả trong quý I năm 2018 không có trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể:

+ Công khai tài chính và ngân sách nhà nước: Chi cục đã ban hành quyết định số 01/QĐ-CCTĐC ngày 03/01/2018 về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết định số 02/QĐ-CCTĐC ngày 17/01/2018 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018,niêm yết công khai tại bảng thông báo Chi cục, thời gian là 90 ngày kể từ ngày niêm yết; đồng thời công khai tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ: Về công tác bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ: Trong Quý I/2018, qua rà soát Chi cục đã ra quyết định thu hồi và huỷ bỏ 01 quyết định bổ nhiệm viên chức, lý do đối tượng bổ nhiệm làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, không phải là viên chức để bổ nhiệm viên chức quản lý theo quy định tại Điều 2 và Điều 37 của Luật viên chức (Quyết định số 05/QĐ-CCTĐC ngày 09/02/2018) và được công khai tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.  Về công tác tuyển dụng, cho thôi việc: Chi cục đã ban hành 01 Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giải quyết công việc chuyên môn, lý do xin chuyển công tác (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 17/01/2018) và 01 Quyết định chấm dứt hợp đồng  lao động theo Nghị định 68 đối với vị trí bảo vệ, lý do đã hết tuổi lao động (Quyết định số 158/ QĐ-CCTĐC ngày 29/12/2017), đồng thời tái ký hợp đồng có thời hạn 03 tháng trong thời gian chờ tuyển nhân viên bảo vệ mới và được công khai tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

+ Tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn để triển khai công tác quy hoạch CCVC-NLĐ năm 2018

 + Đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động năm 2018 (kế hoạch số 23/KH-CCTĐC ngày 25/01/2018), được phổ biến qua mạng nội bộ và tại buổi sinh hoạt cơ quan.

+ Công khai minh bạch kết quả khen thưởng cho CC-NLĐ qua mạng nội bộ và trong buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Chi cục xây dựng kế hoạch công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (Kế hoạch số 330/KH-CCTĐC ngày 29/12/2017), thực hiện việc niêm yết các bảng kê khai tài sản thu nhập tại bảng thông báo của Chi cục thời gian từ ngày 03/01/2018 đến 03/02/2018, có lập biên bản tổ chức công khai và kết thúc việc kê khai tài sản. Từ lúc công khai đến nay, chưa nhận ý kiến nào cần xác minh, giải trình đối với các đối tượng phải kê khai.

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng được Chi cục triển khai kịp thời , đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 209/KH-SKHCN ngày 06/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ; định kỳ tổ chức sinh hoạt toàn cơ quan kết hợp với công tác phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ban hành kịp thời các văn bản để áp dụng tại nội bộ.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/ 2018.

1. Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt, phổ biến quán triệt cho đội ngũ CCVC-NLĐ thực hiện tốt các Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, không để xảy ra các trường hợp vi phạm.

3. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm.

4. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 209/KH-SKHCN ngày 06/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và  công tác báo cáo định kỳ theo quy định./.

Ngọc NgôCác tin tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về sữa dạng lỏng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2018   (21/8/2017)
Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu   (14/8/2017)
Phòng ngừa và xử trí ngộ độc nấm   (14/8/2017)
Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn   (14/8/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật   (11/8/2017)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng   (11/8/2017)
EU thông báo về hàng rào kỹ thuật đối với Bi ô xít và mỹ phẩm   (11/8/2017)
Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   (4/8/2017)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (3/8/2017)
Hướng dẫn mới về công khai ngân sách   (3/8/2017)
Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ   (27/7/2017)
Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2017   (26/7/2017)
MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?   (21/7/2017)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ   (21/7/2017)
Chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch, tài sản thu nhập   (21/7/2017)
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị   (21/7/2017)
Bình Thuận thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm   (13/7/2017)
PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng   (10/7/2017)
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm 2017   (10/7/2017)
Đường hóa học: Hiểu đúng để dùng   (6/7/2017)
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (6/7/2017)
Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Các nước thành viên WTO đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho xe đẩy và xe nâng trẻ em   (5/7/2017)
Bể bơi mini có thể gây ngộ độc chì, mẩn ngứa cho trẻ   (30/6/2017)
Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng   (30/6/2017)
Chi cục TC-ĐL-CL: đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục hành chính   (27/6/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   (26/6/2017)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2017   (14/6/2017)
Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95   (14/6/2017)
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”   (9/6/2017)
Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng   (6/6/2017)
Hiểu thêm về gạch bê tông nhẹ   (24/5/2017)
Tổng cục ban hành Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu mới   (24/5/2017)
Hồi chuông cảnh báo Cà phê giả   (16/5/2017)
Văn bản hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ   (11/5/2017)
Tiêu chí chọn nước mắm – gia vị không thể thiếu cho bữa cơm Việt   (11/5/2017)
Lựa chọn nước uống đóng chai phù hợp   (11/5/2017)
Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên   (9/5/2017)
Công khai cá nhân, tổ chức buôn lậu, sản xuất vật tư nông nghiệp giả   (28/4/2017)
Tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm nóng về môi trường   (28/4/2017)
Tác hại của chất vàng ô trong thực phẩm   (27/4/2017)
Cách lựa chọn nước mắm ngon   (27/4/2017)
Nghị định 87/2016/NĐ-CP: Loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trước khi ra thị trường   (24/4/2017)
Cập nhật tiêu chuẩn mới trong quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em   (24/4/2017)
Mở cửa các phòng thử nghiệm, kiểm định đón khách tham quan nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.   (17/4/2017)
Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT là 02 tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm   (14/4/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.   (14/4/2017)
Xuất khẩu năm 2017: Tập trung vào ngành hàng thế mạnh   (12/4/2017)
Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính   (12/4/2017)
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (12/4/2017)
Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng   (12/4/2017)
Giải bóng đá mini 5 người tranh Cúp Tứ hùng TĐC năm 2017   (12/4/2017)
Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề bảo vệ môi trường   (5/4/2017)
Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy   (5/4/2017)
Hiểu đúng về màu thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân   (4/4/2017)
Sẽ có 77 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia   (28/3/2017)
Tiêu chuẩn mới về Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh   (21/3/2017)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành   (21/3/2017)
Sản xuất phân bón vô cơ “vào tầm ngắm” từ 15/3   (7/3/2017)
Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động   (7/3/2017)
Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản   (28/2/2017)
Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có hiệu kể từ ngày 01/01/2017   (28/2/2017)
Lý do nên sử dụng gạch block để xây nhà   (28/2/2017)
40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật   (23/2/2017)
Hiểm họa khôn lường từ súng đồ chơi   (22/2/2017)
Chính thức loại bỏ thuốc có hoạt chất 2,4 D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV   (20/2/2017)
Soát xét tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống quản lý   (14/2/2017)
Viên bột giặt và hiểm họa gây mù mắt ở trẻ em   (13/2/2017)
Quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia   (9/2/2017)
Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam   (6/2/2017)
Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam   (6/2/2017)
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan   (16/1/2017)
Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức   (11/1/2017)
Năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định   (11/1/2017)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017   (11/1/2017)
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy   (29/12/2016)
Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO   (29/12/2016)
Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm   (23/12/2016)
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Sở KH&CN Bình Thuận   (20/12/2016)
Phạt 4,2 tỷ đồng đối với 629 cơ sở vi phạm trong kinh doanh vàng   (7/12/2016)
Gạch bê tông nhẹ   (2/12/2016)
Thay đổi nhãn giá trị dinh dưỡng   (2/12/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp   (30/11/2016)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy   (30/11/2016)
Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác cải cách hành chính   (30/11/2016)
Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc   (30/11/2016)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan   (21/11/2016)
Đề xuất đưa Cysteamine vào danh mục chất cấm   (18/11/2016)
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012   (14/11/2016)
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong năm 2016   (2/11/2016)
Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng   (27/10/2016)
Thông tin báo chí kết quả kiểm tra nước mắm   (25/10/2016)
Xử lý sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định   (7/10/2016)
Ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2016: Tiêu chuẩn – Tạo dựng lòng tin   (3/10/2016)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết   (29/9/2016)
Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính   (29/9/2016)
Hội nghị “Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN của tỉnh Bình Thuận năm 2016”   (28/9/2016)
Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đổ chơi trẻ em Tết trung thu năm 2016   (22/9/2016)
Thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT   (22/9/2016)
Chi cục Hưng Yên tham gia học tập kinh nghiệm tại Chi cục Bình Thuận   (22/9/2016)