Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016
Qua 03 năm thực hiện Kế hoạch số 2293/KH-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016, tỉnh Bình Thuận cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 67 cơ quan hành chính nhà nước.


Trong đó, đã triển khai đạt 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các Chi cục và cơ quan tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (45 đơn vị). Ngoài ra, cũng đã hỗ trợ triển khai cho 01 cơ quan thuộc ngành dọc: Công an tỉnh. Đối với các cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008, đã triển khai cho 21 đơn vị, bao gồm: 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận) và 20 UBND cấp xã (02 đơn vị/huyện, thị).   

67/67 đơn vị áp dụng đầy đủ các thủ tục cải cách hành chính theo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác tập huấn: Trong giai đoạn 2014-2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 09 lớp tập huấn (03 lớp/năm). Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; Hướng dẫn soạn thảo, xây dựng các quy trình tác nghiệp áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các thủ tục hành chính phù hợp theo Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hướng dẫn tổ chức và kỹ năng đánh giá nội bộ; Hướng dẫn công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan đã có sự quan tâm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn trực tiếp về kiến thức, kỹ năng duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ HTQLCL tại các đơn vị như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện: Tuy Phong, Phú Quý, Tánh Linh, Hàm Tân, Phú Quý, UBND thành phố Phan Thiết, Chi cục Quản lý Thị trường.

Công tác kiểm tra: Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL tại các đơn vị theo Kế hoạch do UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo 100% các đơn vị áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Trong quá trình kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn đơn vị được kiểm tra duy trì áp dụng tốt HTQLCL như: Giải quyết công việc đúng quy trình tác nghiệp như đã xây dựng theo TCVN ISO 9001:2008; Xây dựng mục tiêu chất lượng, thực hiện báo cáo đánh giá mục tiêu chất lượng hàng năm và truyền đạt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị; Hướng dẫn cách lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định; .v.v…

Sở cũng đã kiến nghị các đơn vị tiếp tục áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị; tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo, duy trì các bằng chứng áp dụng đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn; khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra và có báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Hiệu quả triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 67/67 đơn vị công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, trong đó 25/67 đơn vị qua quá trình áp dụng đã rà soát và thực hiện công bố lại.

Phần lớn các cơ quan đã thực hiện các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao mức độ thỏa mãn, hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong việc thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ, của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Qua đó, ngày càng quan tâm hơn trong việc triển khai thực hiện hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

Việc triển khai áp dụng HTQLCL của các đơn vị gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nên việc áp dụng HTQLCL đến các phòng chức năng được thuận lợi, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân được duy trì có hiệu quả hơn, đảm bảo nhanh gọn, đúng quy định pháp luật.

Một số đơn vị đã áp dụng ISO vào giải quyết thủ tục hành chính một cách có hiệu quả, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, nâng cao chất lượng xử lý công việc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và TCVN ISO 9001:2008 như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý chất lượng, nông lâm và thủy sản, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bên cạnh đó, hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của một số đơn vị chưa cao, chưa thật sự áp dụng ISO vào cải cách thủ tục hành chính đầy đủ tại các bộ phận. Vẫn còn một số đơn vị, lãnh đạo chưa thực sự quan tâm, nhận thức chưa thấu đáo nên chưa phát huy hết hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL. Chưa có sự lan tỏa và cùng tham gia của toàn thể cán bộ, công chức trong việc xây dựng và áp dụng ISO trong cùng một đơn vị. Còn phân biệt ISO với cải cách hành chính, chưa hiểu được việc xây dựng và áp dụng ISO chỉ là một công cụ giúp cho việc cải cách hành chính được thuận lợi hơn.

Văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, nhân sự thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng ISO. Chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và áp dụng ISO nên hiệu quả mang lại của hệ thống chưa cao.

Phát huy những thành quả đạt được trong giai đoạn 2014-2016, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các hoạt động: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017-2020; Đẩy mạnh mở rộng triển khai áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập (đến năm 2020, đạt 65/127 UBND cấp xã  (đạt 51.2% số xã) trên địa bàn tỉnh thực hiện áp dụng HTQLCL); Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL (ISO điện tử) cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện; Thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị;   Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức (với nòng cốt là các công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) am hiểu về HTQLCL để hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện các hoạt động quản lý như tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện áp dụng HTQLCL của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh./.

Lê Xin


Các tin tiếp
Giao kinh phí triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan năm 2021   (9/3/2021)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2021   (8/3/2021)
Những kết quả chính trong triển khai công tác ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020   (8/1/2021)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn   (1/12/2020)
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị chuyển đổi trong năm 2020   (6/11/2020)
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã   (28/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (28/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015   (15/10/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình   (17/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục Biển và Hải đảo   (15/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm   (11/9/2020)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi trong năm 2020   (10/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Đức Tín, huyện Đức Linh   (26/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân   (25/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   (7/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Tân Bình, thị xã La Gi   (3/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND phường Tân An, thị xã La G   (3/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban quản lý các Khu công nghiệp   (30/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Thanh tra tỉnh   (29/7/2020)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam   (24/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Đức Phú, huyện Tánh Linh   (23/7/2020)
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (23/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam   (2/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại huyện Phú Quý   (10/6/2020)
Sở KH&CN hướng dẫn một số nội dung về triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong năm 2020   (16/3/2020)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2020   (4/3/2020)
Thông báo phân khai kinh phí triển khai HTQLCL năm 2020   (17/2/2020)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2019   (14/2/2020)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại UBND huyện Tánh Linh.   (25/9/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại UBND huyện Đức Linh   (25/9/2019)
29 UBND cấp xã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (30/7/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận   (18/7/2019)
Hội thảo hướng dẫn mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (2/7/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Thủy Lợi tỉnh Bình Thuận   (28/6/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2019   (28/6/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại một số UBND phường thuộc thành phố Phan Thiết năm 2019   (28/6/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam   (28/6/2019)
Kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính năm 2019   (22/5/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (26/4/2019)
Kiểm tra việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh   (26/4/2019)
Thông báo tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã năm 2019   (11/4/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh   (5/4/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (1/4/2019)
Công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (27/3/2019)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2019.   (5/3/2019)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2019   (5/3/2019)
Thông báo tập huấn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (18/1/2019)
Một số nội dung triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL trong năm 2019   (18/1/2019)
Dự thảo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước   (15/1/2019)
Giao dự toán kinh phí triển khai HTQLCL năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2018   (15/1/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi   (2/1/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (2/1/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã   (21/12/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh   (23/11/2018)
Điều chỉnh cấp kinh phí triển khai HTQLCL cho UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (17/10/2018)
Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (8/10/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2018   (2/10/2018)
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018   (6/9/2018)
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các UBND cấp xã của tỉnh Bình Thuận   (30/8/2018)
Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018   (30/8/2018)
Kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND thành phố Phan Thiết   (24/8/2018)
Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận   (16/8/2018)
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008   (10/8/2018)
Tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015   (27/7/2018)
Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018   (20/7/2018)
Hướng dẫn hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công   (20/7/2018)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Hàm Tân   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Bắc Bình   (3/7/2018)
Thông báo tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm   (18/6/2018)
Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Bình Thuận   (29/5/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL làm việc với 29 UBND cấp xã về triển khai xây dựng ISO   (18/4/2018)
Thông báo lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015   (23/3/2018)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2018   (23/3/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)