Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2019
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai một số nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:Hoạt động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện

Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019; Công văn số 650/UBND-KGVXNV ngày 25/2/2019 về việc phê duyệt danh sách 32 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019-2020;Công văn số 4718 /UBND-KGVXNV ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai mở rộng cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL

Trong năm 2019, Sở đã tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách  triển khai mở rộng xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 32 UBND cấp xã thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc: đến nay, 31 cơ quan đang trong giai đoạn tổ chức tập huấn, viết tài liệu hệ thống quản lý chất lượng. Riêng UBND xã  Hòa Phú thuộc huyện Tuy Phong đề nghị không triển khai, do đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc UBND xã Hòa Phú sáp nhập với thị trấn Phan Rí Cửa. 

Đối với 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL trong giai đoạn 2018 – 2019 (thuộc huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân): đến nay, 29/29 cơ quan đã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015

Như vậy, hiện nay, toàn tỉnh có 152 cơ quan hành chính nhà nước đang thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. Trong đó, đã triển khai đạt 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các Chi cục (45 cơ quan); 01 cơ quan thuộc ngành dọc (Công an tỉnh) và 106 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng Đăng ký đất và 104 UBND cấp xã, đạt 82% số UBND cấp xã trên toàn tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL).

Hoạt động đào tạo, tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL

Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 03 lớp tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 32 UBND cấp xã thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và 02 lớp tập huấn chuyển đổi tài liệu HTQLCL phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 22 cơ quan thực hiện chuyển đổi áp dụng trong năm 2019, với hơn 200 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Ngoài ra, Sở cũng đã cử công chức phối hợp, hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại UBND huyện Hàm Thuận Nam và Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã cử 02 công chức tham gia Hội nghị phổ biến Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; giải pháp cải thiện chỉ số “ Số chứng chỉ ISO/ tỷ $ PPP GDP” và chỉ số “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ số PPP GDP” trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam.

Hoạt động kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

Triển khai Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm tra 121 cơ quan đang áp dụng HTQLCL. Trong đó, 21 cơ quan được kiểm tra theo hình thức kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan và 100 cơ quan được kiểm tra theo hình thức kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo. Tuy nhiên, trong năm 2019, Sở không thực hiện kiểm tra trực tiếp tại Công an tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh, do theo văn bản số 2332/CAT-PV01 ngày 30/8/2019 của Công an tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ không tiến hành kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp thuộc Bộ Công An.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã chủ động tổ chức 02 đợt kiểm tra đối với 22 UBND cấp xã nhằm đôn đốc, hướng dẫn hoạt động triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 để đảm bảo theo tiến độ của UBND tỉnh.

Nhìn chung, các cơ quan đã thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ các nội dung duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp với yêu cầu, quy định như: chưa thiết lập mục tiêu chất lượng; việc kiểm soát tài liệu chưa theo đúng quy trình; chưa có bằng chứng tổ chức đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo; chưa thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp; chưa thực hiện kiểm soát đầy đủ theo quy trình xử lý công việc; chưa thực hiện công bố lại HTQLCL… Qua kết quả kiểm tra, các cơ quan đã thực hiện báo cáo kết quả khắc phục, trong đó, một số cơ quan đã thực hiện tốt các hành động khắc phục và gửi hồ sơ, bằng chứng thực hiện hành động khắc phục về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, theo dõi.

Kết quả duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan áp dụng HTQLCL

Trong năm 2019, phần lớn các cơ quan đã triển khai các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động rà soát, lồng ghép quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý được các cơ quan thực hiện giúp hệ thống tài liệu được tinh gọn hơn; hoạt động kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo và tổng kết, đánh giá mục tiêu chất lượng năm được các cơ quan thực hiện đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

Hoạt động công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:

- Trong năm 2019 có 11 cơ quan thực hiện rà soát phạm vi áp dụng của HTQLCL và thực hiện việc công bố lại theo quy định, gồm: Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Chi cục Bảo vệ thực vật, UBND huyện Đức Linh, UBND huyện Hàm Thuận Nam, UBND huyện Tuy Phong, UBND huyện Hàm Tân, UBND phường Hàm Tiến, UBND phường Đức Thắng, UBND xã Chí Công, UBND thị trấn Phan Rí Cửa.

- 29 cơ quan thực hiện Công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 lần đầu, gồm UBND xã, thị trấn: Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, Hàm Cường, Tân Lập, Thuận Quý và Thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam); Tân Phúc, Tân Hà, Tân Xuân, thị trấn Tân Nghĩa và thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân); Đức Phú, Đức Tân, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Thuận, Gia An và Suối Kiết (huyện Tánh Linh); Đông Hà, Vũ Hòa, Sùng Nhơn, Đa Kai, Đức Tín, Đức Chính, Trà Tân và Tân Hà (huyện Đức Linh).

Hoạt động chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015:

Triển khai Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn viết hệ thống tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 cơ quan, đồng thời có văn bản hướng dẫn các cơ quan thực hiện việc chuyển đổi áp dụng một cách hiệu quả, đảm bảo theo tiến độ của UBND tỉnh. Đến nay, có 21 cơ quan hoàn thành việc chuyển đổi và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 (trừ Công an tỉnh)

Kết quả đạt được

Được sự quan tâm sâu sát của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động xây dựng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì (Sở Khoa học và Công nghệ) đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm: Triển khai các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL cho 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện; kiểm tra đạt 100% số cơ quan; tổ chức 03 lớp tập huấn, ngoài ra còn phối hợp tập huấn trực tiếp tại 02 cơ quan; mở rộng triển khai áp dụng HTQLCL cho 31 UBND cấp xã  đạt 82% số UBND cấp xã trên toàn tỉnh (so với năm 2018 đạt 57,5%).

Đối với các cơ quan áp dụng HTQLCL:

Phần lớn các cơ quan đã thực hiện các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua hoạt động kiểm tra trong năm 2019, một số cơ quan thực hiện khá tốt hoạt động duy trì và áp dụng HTQLCL có hiệu quả, như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Việc triển khai, áp dụng HTQLCL của các cơ quan gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nên việc áp dụng HTQLCL đến các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn được thuận lợi, công tác giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả hơn, đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm kiểm tra, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn tăng, hồ sơ trễ hẹn giảm so với năm 2018.

Một số cơ quan đã có sự quan tâm hơn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL như: cập nhật tài liệu, quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thực hiện công bố lại khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng …Nhận thức được hiệu quả áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, quy trình giải quyết hồ sơ liên thông được áp dụng và cập nhật thường xuyên. Hoạt động chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cũng được các cơ quan chú trọng thực hiện, đảm bảo hoàn thành chuyển đổi và công bố theo lộ trình của UBND tỉnh.

Phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo dõi, kiểm tra việc duy trì, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị;

Tiếp tục hướng dẫn các UBND cấp xã hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019-2020.

Triển khai việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan theo lộ trình.

                                                                                  Ngọc Xin


Các tin tiếp
Giao kinh phí triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho các cơ quan năm 2021   (9/3/2021)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2021   (8/3/2021)
Những kết quả chính trong triển khai công tác ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020   (8/1/2021)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn   (1/12/2020)
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị chuyển đổi trong năm 2020   (6/11/2020)
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã   (28/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (28/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015   (15/10/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình   (17/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục Biển và Hải đảo   (15/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm   (11/9/2020)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi trong năm 2020   (10/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Đức Tín, huyện Đức Linh   (26/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân   (25/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   (7/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Tân Bình, thị xã La Gi   (3/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND phường Tân An, thị xã La G   (3/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban quản lý các Khu công nghiệp   (30/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Thanh tra tỉnh   (29/7/2020)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam   (24/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Đức Phú, huyện Tánh Linh   (23/7/2020)
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (23/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam   (2/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại huyện Phú Quý   (10/6/2020)
Sở KH&CN hướng dẫn một số nội dung về triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong năm 2020   (16/3/2020)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2020   (4/3/2020)
Thông báo phân khai kinh phí triển khai HTQLCL năm 2020   (17/2/2020)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2019   (14/2/2020)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại UBND huyện Tánh Linh.   (25/9/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại UBND huyện Đức Linh   (25/9/2019)
29 UBND cấp xã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (30/7/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận   (18/7/2019)
Hội thảo hướng dẫn mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (2/7/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Thủy Lợi tỉnh Bình Thuận   (28/6/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2019   (28/6/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại một số UBND phường thuộc thành phố Phan Thiết năm 2019   (28/6/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam   (28/6/2019)
Kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính năm 2019   (22/5/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (26/4/2019)
Kiểm tra việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh   (26/4/2019)
Thông báo tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã năm 2019   (11/4/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh   (5/4/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (1/4/2019)
Công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (27/3/2019)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2019.   (5/3/2019)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2019   (5/3/2019)
Thông báo tập huấn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (18/1/2019)
Một số nội dung triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL trong năm 2019   (18/1/2019)
Dự thảo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước   (15/1/2019)
Giao dự toán kinh phí triển khai HTQLCL năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2018   (15/1/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi   (2/1/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (2/1/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã   (21/12/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh   (23/11/2018)
Điều chỉnh cấp kinh phí triển khai HTQLCL cho UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (17/10/2018)
Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (8/10/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2018   (2/10/2018)
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018   (6/9/2018)
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các UBND cấp xã của tỉnh Bình Thuận   (30/8/2018)
Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018   (30/8/2018)
Kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND thành phố Phan Thiết   (24/8/2018)
Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận   (16/8/2018)
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008   (10/8/2018)
Tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015   (27/7/2018)
Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018   (20/7/2018)
Hướng dẫn hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công   (20/7/2018)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Hàm Tân   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Bắc Bình   (3/7/2018)
Thông báo tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm   (18/6/2018)
Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Bình Thuận   (29/5/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL làm việc với 29 UBND cấp xã về triển khai xây dựng ISO   (18/4/2018)
Thông báo lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015   (23/3/2018)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2018   (23/3/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)