Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2018

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020, trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai một số nhiệm vụ và đạt được một số kết quả:


Ông Nguyễn Linh Nhơn – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ phát biểu khai mạc lớp tập huấn ngày 15-16/11/2018
1. Hoạt động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện

Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/1/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018; Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận; Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018 về việc phê duyệt danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2018; Công văn số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc tạm dừng triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; Công văn số 3728/UBND-KGVX ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương hoàn thành việc xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.

2. Về triển khai mở rộng cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL

Trong năm 2018, Sở đã tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách  triển khai mở rộng xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 30 đơn vị (Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ và 29 UBND cấp xã trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân): đến nay, Ban Tôn giáo đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL; riêng, 29 UBND cấp xã đang thực hiện các nội dung để xây dựng HTQLCL và dự kiến sẽ hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2019.

Đối với 25 đơn vị triển khai xây dựng HTQLCL trong giai đoạn 2017 – 2018 (Văn phòng Đăng ký đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 24 UBND cấp xã trên địa bàn huyện Phú Quý, thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi): đến nay, 25/25 đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Như vậy, hiện nay, toàn tỉnh có 121 cơ quan hành chính nhà nước đang thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Trong đó, đã triển khai đạt 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các Chi cục và cơ quan tương đương thuộc cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (45 cơ quan); 01 cơ quan thuộc ngành dọc (Công an tỉnh) và 75 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng Đăng ký đất và 73 UBND cấp xã).

3. Hoạt động đào tạo, tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL

Tổ chức 03 lớp tập huấn nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và các hoạt động cần thực hiện để chuẩn bị cho việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019 cho 121 cơ quan, đơn vị với hơn 500 lượt công chức, viên chức tham dự.

Ngoài ra, Sở cũng đã cử công chức phối hợp, hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại 07 cơ quan gồm: Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Hàm Tân, UBND thị xã La Gi, UBND Thành phố Phan Thiết, UBND thị trấn Ma Lâm, UBND xã Hàm Trí, nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và hướng dẫn thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì, kỹ năng đánh giá nội bộ của cán bộ, công chức trong HTQLCL.


Đoàn kiểm tra Sở KH&CN – Kiểm tra tại Thị trấn Ma Lâm

Nhìn chung, các cơ quan đã thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ các nội dung duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp với yêu cầu, quy định như: chưa thiết lập mục tiêu chất lượng; việc kiểm soát tài liệu chưa theo đúng quy trình; chưa có bằng chứng tổ chức đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo; chưa thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp; chưa thực hiện kiểm soát đầy đủ theo quy trình xử lý công việc; chưa thực hiện công bố lại HTQLCL… Qua kết quả kiểm tra, các cơ quan đã thực hiện báo cáo kết quả khắc phục, trong đó, một số cơ quan đã thực hiện tốt các hành động khắc phục và gửi hồ sơ, bằng chứng thực hiện hành động khắc phục về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, theo dõi.

5. Kết quả duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan áp dụng HTQLCL

Trong năm 2018, phần lớn các cơ quan đã triển khai các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động rà soát, cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo và tổng kết, đánh giá mục tiêu chất lượng năm được các cơ quan thực hiện đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001


Đoàn kiểm tra Sở KH&CN – Kiểm tra tại Huyện Bắc Bình

- Trong năm 2018 có 17 cơ quan thực hiện rà soát phạm vi áp dụng của HTQLCL tại cơ quan và thực hiện việc công bố lại theo quy định, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND huyện Hàm Tân, UBND huyện Phú Quý, UBND xã Hàm Trí.

- 13 cơ quan thực hiện Công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 lần đầu, gồm: Ban Tôn giáo, Văn phòng Đăng ký đất, UBND phường Phú Thủy, UBND xã Thiện Nghiệp, UBND phường Phú Hài, UBND xã Tiến Thành, UBND phường Đức Long, UBND phường Phước Lộc, UBND xã Tân Phước, UBND phường Tân Thiện, UBND phường Tân An, UBND xã Tân Bình, UBND xã Tân Hải.

Hoạt động tập huấn, cập nhật kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001, kỹ năng đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, được các cơ quan chú trọng. Trong năm 2018, có 07 cơ quan tổ chức tập huấn tại chỗ cho các cán bộ, công chức, qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng HTQLCL trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan.

6. Phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2019

- Tiếp tục  thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Theo dõi, kiểm tra việc duy trì, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị;

- Hướng dẫn, triển khai mở rộng áp dụng HTQLCL cho các UBND cấp xã và các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (theo lộ trình của Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020).

- Triển khai việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan theo lộ trình.

Lê XinCác tin tiếp
Những kết quả chính trong triển khai công tác ISO hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020   (8/1/2021)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn   (1/12/2020)
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị chuyển đổi trong năm 2020   (6/11/2020)
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã   (28/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (28/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015   (15/10/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi và UBND huyện Bắc Bình   (17/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục Biển và Hải đảo   (15/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm   (11/9/2020)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi trong năm 2020   (10/9/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Đức Tín, huyện Đức Linh   (26/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân   (25/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   (7/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Tân Bình, thị xã La Gi   (3/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND phường Tân An, thị xã La G   (3/8/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban quản lý các Khu công nghiệp   (30/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Thanh tra tỉnh   (29/7/2020)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam   (24/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND xã Đức Phú, huyện Tánh Linh   (23/7/2020)
Thông báo tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (23/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam   (2/7/2020)
Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại huyện Phú Quý   (10/6/2020)
Sở KH&CN hướng dẫn một số nội dung về triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong năm 2020   (16/3/2020)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2020   (4/3/2020)
Thông báo phân khai kinh phí triển khai HTQLCL năm 2020   (17/2/2020)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2019   (14/2/2020)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại UBND huyện Tánh Linh.   (25/9/2019)
Kiểm tra ISO hành chính công tại UBND huyện Đức Linh   (25/9/2019)
29 UBND cấp xã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (30/7/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận   (18/7/2019)
Hội thảo hướng dẫn mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (2/7/2019)
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 tại Chi cục Thủy Lợi tỉnh Bình Thuận   (28/6/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2019   (28/6/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL tại một số UBND phường thuộc thành phố Phan Thiết năm 2019   (28/6/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam   (28/6/2019)
Kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính năm 2019   (22/5/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (26/4/2019)
Kiểm tra việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh   (26/4/2019)
Thông báo tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã năm 2019   (11/4/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh   (5/4/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (1/4/2019)
Công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (27/3/2019)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2019.   (5/3/2019)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2019   (5/3/2019)
Thông báo tập huấn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (18/1/2019)
Một số nội dung triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL trong năm 2019   (18/1/2019)
Dự thảo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước   (15/1/2019)
Giao dự toán kinh phí triển khai HTQLCL năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2018   (15/1/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi   (2/1/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (2/1/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã   (21/12/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh   (23/11/2018)
Điều chỉnh cấp kinh phí triển khai HTQLCL cho UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (17/10/2018)
Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (8/10/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2018   (2/10/2018)
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018   (6/9/2018)
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các UBND cấp xã của tỉnh Bình Thuận   (30/8/2018)
Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018   (30/8/2018)
Kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND thành phố Phan Thiết   (24/8/2018)
Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận   (16/8/2018)
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008   (10/8/2018)
Tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015   (27/7/2018)
Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018   (20/7/2018)
Hướng dẫn hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công   (20/7/2018)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Hàm Tân   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Bắc Bình   (3/7/2018)
Thông báo tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm   (18/6/2018)
Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Bình Thuận   (29/5/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL làm việc với 29 UBND cấp xã về triển khai xây dựng ISO   (18/4/2018)
Thông báo lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015   (23/3/2018)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2018   (23/3/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)