Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 24/02/2016, Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị (Kế hoạch số 30/KH-CCTĐC). Qua đó, đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2016. Định kỳ, báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy định về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cho đơn vị chủ quản.II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế.

Chi cục tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016).
Trong năm 2016, Chi cục không có tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính.

Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh công bố 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tất cả thủ tục hành chính này áp dụng cơ chế một cửa, gắn với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Công bố, công khai 11 thủ tục hành chính tại bảng thông báo và cập nhật lên Website Chi cục.

Vừa qua, Chi cục tham mưu Sở KH&CN dự thảo 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục bãi bỏ thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hiện đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã tiếp nhận 02 hồ sơ về cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm, kết quả giải quyết và trả kết quả sớm hẹn, đạt 100 %.

Về thực hiện dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng): Đến nay, đã tiếp nhận và kiểm định 31.207 phương tiện đo các loại; thử nghiệm 4.179 mẫu/23.665 chỉ tiêu phân tích, kết quả giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đạt 100%.

Chi cục đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 (Quyết định số 06/QĐ-CCTĐC ngày 22/02/2016).

Trong năm 2016, Chi cục chưa nhận được ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

3. Cải cách tổ chức, bộ máy.

Chi cục đã hướng dẫn và trình Sở KH&CN phê duyệt thêm 2 phòng chuyên môn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Trực thuộc Chi cục.

Năm 2016, Chi cục xây dựng và trình Sở phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; tham mưu nâng ngạch, nâng lương cho 03 công chức.

4. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

 Tổ chức và duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức toàn Chi cục.

Đã cử 15 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ: Kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đào tạo kiểm định viên cột đo xăng dầu; nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra nhà nước về đo lường; đào tạo vận hành thiết bị bức xạ, ứng phó sự cố an toàn bức xạ, đào tạo về định trị phương pháp phân tích vi sinh, đào tạo về hiệu chuẩn thiết bị lò nung; kiểm định viên đồng hồ nước lạnh và đào tạo kiểm định phương tiện đo tại TP.HCM. Cử 13 lượt cán bộ tham gia hội thảo về tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp TFP tỉnh Long An, nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tập huấn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Bình Thuận tổ chức; phổ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí do Sở Công Thương tổ chức; hội thảo về hoạt động chỉ định phòng thử nghiệm tại Nha Trang.

5. Cải cách tài chính công.

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục năm 2016 (Quyết định số 23/QĐ-CCTĐC ngày 30/6/2016).

6. Cải cách hiện đại hóa hành chính.

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Trong năm 2016, đã chuyển 380 văn bản các loại lên mạng nội bộ đến các phòng, đơn vị trực thuộc làm tài liệu phục vụ công tác quản lý; 100% CCVC-NLĐ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Chi cục triển khai xây dựng và ban hành 11 quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO gắn với 11 thủ tục hành chính của Chi cục.

7. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho hơn 120 lượt cán bộ/67 đơn vị hành chính nhà nước của tỉnh tham dự.

Tiếp tục hướng dẫn cho các UBND cấp xã còn lại triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 UBND cấp xã đã thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phù hợp theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg; 02 UBND cấp xã đã ban hành áp dụng và đang hoàn chỉnh tài liệu của hệ thống và dự kiến đến 31/12/2016 sẽ thực hiện công bố.

Triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh. đã kiểm tra tại 27/27 đơn vị gồm: Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm; Chi cục Thủy sản; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản; Chi cục Bảo vệ thực vật; Sở Công Thương; UBND Thị xã Lagi; UBND huyện Hàm Thuận Bắc; UBND huyện Tánh Linh; UBND huyện Phú Quý; UBND huyện Đức Linh; Chi cục Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư Pháp; Sở Tài chính; UBND thành phố Phan Thiết; UBND huyện Hàm Thuận Nam Thanh tra tỉnh, UBND huyện Hàm Tân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tuy Phong, UBND huyện Bắc Bình. Nhìn chung, HTQLCL tại các đơn vị phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008 và Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã thực hiện công bố HTQLCL, thực hiện khắc phục các kiến nghị của Đoàn kiểm tra năm 2015.

Kiểm tra qua hình thức báo cáo, hồ sơ: Đã gửi văn bản yêu cầu kiểm tra đến 40 đơn vị, hiện đang tiếp nhận và xem xét báo cáo, hồ sơ của các đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung công tác cải cách hành chính tại đơn vị được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc.

Đã duy trì việc áp dụng hệ thống mail và mạng nội bộ để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc tốt; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao tay nghề trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định, trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; làm tốt công tác hướng dẫn các đơn vị mới xây dựng và áp dụng TCVN 9001:2008; công tác soạn thảo và phát hành văn bản được thực hiện đúng thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không có CCVC-NLĐ vi phạm./.
Phạm Cúc

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)