Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018); Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);
Báo cáo Bộ KH&CN tình