Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí của Bộ Khoa học và Công nghệ (UBND tỉnh ban hành Công văn số 2488/UBND-KGVX ngày 03/7/2017); góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP (UBND tỉnh đã gửi Công văn số 2577/UBND-KGVX ngày 10/7/2017).

Báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2017; công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2017; tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7/2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2017.

Văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

 *Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục:

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 46 người, trong đó:

+ Chi cục, gồm: 10 biên chế, 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC, gồm: 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 14 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 30 đại học.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Tổng hợp danh sách tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy 6 tháng đầu năm 2017 của các Sở, ngành; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa; tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 01 cơ sở (Công ty TNHH Vũ Võ).

Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017 gửi Sở Y tế.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Công tác tham mưu văn bản: Góp ý dự thảo Kế hoạch và cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì; cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường do Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam chủ trì.

Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì. Kết quả đã thực hiện dán tem tại 30 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Đức Linh và thị xã La Gi. Tính đến nay đã hoàn thành việc dán tem ban đầu với tổng số là 257 cửa hàng.

3.3. Hoạt động TBT

Xây dựng Cẩm nang điện tử về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Biên tập và gửi 10 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; tổng hợp, đăng tải 12 thông báo TBT (dịch 08 tin) về các sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, điện tử, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: EU, TQ, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 6/2017, đã biên tập, cập nhật 33 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 140.000 lượt. Nâng tổng số tin bài trong 6 tháng đầu năm 2017 là 189 tin, bài.

4. Công tác kiểm tra

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2017 của Giám đốc Sở KH&CN, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 06 cơ sở (04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng phương tiện đo là cân ô tô). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 46/135 cơ sở (đạt 34,1 % kế hoạch). Kết quả:

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sử dụng cân ô tô: Kiểm tra 02 cơ sở, không vi phạm.

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Kiểm tra 04 cơ sở, kết quả:

+ Về đo lường: Không vi phạm;

+ Về chất lượng: Lấy 04 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng, đã có kết quả thử nghiệm 03 mẫu, trong đó phát hiện 02 mẫu không đạt chất lượng đang trong giai đoạn xử lý.

5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Công tác chuẩn bị họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp được tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2017: chuẩn bị hồ sơ, xây dựng Bản nhận xét, Phiếu lấy ý kiến, gửi giấy mời họp đến các sở, ngành có liên quan.

Công tác triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017:

- Đã tham mưu, đề xuất Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận gồm 09 thành viên (Quyết định số 886/QĐ-TĐC ngày 12/6/2017).

- Tham mưu Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017 ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đánh giá.

- Tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2017 của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo và Công ty cổ phần Bến Thành Mũi Né; phân công tổ chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá trên hồ sơ.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh năm 2017: Tính đến ngày 10/7, đã kiểm tra tại 07/27 đơn vị gồm: (gồm: Chi cục Biển và Hải đảo; Ban Dân tộc; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục Quản lý đất đai).

Thông báo kinh phí xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho 25 đơn vị mới triển khai từ năm 2017 (Văn phòng đăng ký đất và 24 UBND xã, phường) theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh; Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho 02 đơn vị: UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh.

Lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính) dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (lần 4); tham mưu góp ý dự thảo Đề án chính quyền điện tử thị xã La Gi .

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Trình Sở KH&CN đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm theo quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; đề xuất danh mục thiết bị đầu tư giai đoạn 1 theo Quyết định số 437/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức bình xét và đề nghị danh sách các tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở KH&CN khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017.

Gửi hồ sơ khắc phục các điểm không phù hợp theo yêu cầu của Đoàn đánh giá giám sát Vilas từ ngày 05-07/6/2017 đến Văn phòng Công nhận Chất lượng; rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký đánh giá chỉ định lại và đánh giá mở rộng cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Cục ATTP – Bộ Y tế; tham gia chương trình so sánh liên phòng về phân tích hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) trong nước mưa do Tổng cục môi trường tổ chức.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Xây dựng và ban hành Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức của công chức, người lao động Chi cục TCĐLCL.

Thực hiện các báo cáo: Báo cáo việc thực hiện biên chế 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp 2018; báo cáo công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2015-2016 (phục vụ Đoàn thanh tra tỉnh); báo cáo công tác CCHC năm 2017 tại Chi cục (phục vụ đoàn kiểm tra công tác CCHC của Sở KH&CN); báo cáo kết quả hoạt động TCĐLCL quý II năm 2017 gửi Tổng cục TCĐLCL; báo cáo kết quả hoạt động TCĐLCL tháng 6/2017.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)