Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
Lãnh đạo Chi cục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi sinh hoạt toàn cơ quan hàng tháng (có sổ ghi chép biên bản sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng), đồng thời cử CCVC –NLĐ tham dự các buổi phổ biến văn bản do Sở KH&CN tổ chức, qua đó đã nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng chống tham nhũng, các văn bản cụ thể:

- Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/01/2018 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm-2018

- Công văn số 48/UBND –BTCD ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh  về việc thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công văn số 5163/UBND –NC ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh  về việc xử lý đối với các trường hợp tố cáo sai sự thật.

- Công văn số 37/SKHCN-VP ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Chỉ thị số 08 /CT-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBNtỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/04/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP.

- Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Kế hoạch số 715 ngày 13/7/2018 của Sở KH&CN về Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng:

- Thực hiện Kế hoạch số 306a/KH-SKHCN ngày 29/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020,  Chi cục đã ban hành kế hoạch về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Kế hoạch số 49/KH-CCTĐC ngày 14/3/2018).

- Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-SKHCN ngày 06/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chi cục đã ban hành  tự kiểm tra nội bộ các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức tại Chi cục và đơn vị trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Kế hoạch số 44/KH-CCTĐC ngày 07/3/2018).

- Thực hiện Công văn số 1100/SKHCN-TTra ngày 31/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác Phòng chống tham nhũng, Chi cục đã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2017 tại Chi cục và đơn vị trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Kế hoạch số 230/KH-CCTĐC ngày 01/11/2018).

- Về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Ngày 13/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận  ban hành Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (Quyết định số 13/QĐ-CCTĐC ngày 13/3/2018).

Về công tác định kỳ chuyển đổi vị trí: Thực hiện công văn số 2184/UBND-SNV ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo hàng năm, Chi cục đã ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 (Kế hoạch số 20/KH-CCTĐC ngày 23/01/2018).

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng:

- Xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất các phòng Chi cục; rà soát, đề xuất đăng ký thí điểm mô hình Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Chi cục. Qua đó, Chi cục không đăng ký thực hiện thí điểm mô hình trên.

- Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Chi cục (Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 02/8/2018).

- Lãnh đạo chi cục đã phân công Phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu, theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài phổ biến các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan quan hàng tháng, việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Chi cục duy trì thường xuyên (thông qua báo cáo hoạt động  hoạt động hàng tháng của Chi cục), kết quả trong năm 2018 không có trường hợp vi phạm.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Công khai, minh bạch trong mua sắm công, tài chính và ngân sách nhà nước:  

+ Công khai, minh bạch trong kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo biểu mẫu 01 thông tư 89/2010/TT-BTC: 01 máy tính để bàn,  03 máy in , 01 máy scan, 01 máy ghi âm, 02 tủ hồ sơ và 09 kệ sắt đựng tài liệu.

+ Công khai, minh bạch kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo biểu mẫu 02 thông tư 89/2010/TT-BTC: mua 01 máy tính để bàn, 03 máy in, 01 máy scan, 01 máy ghi âm, 02 tủ hồ sơ và 09 kệ sắt đựng tài liệu.

 + Công khai tài chính và ngân sách nhà nước: Chi cục đã ban hành quyết định số 01/QĐ-CCTĐC ngày 03/01/2018 về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết định số 02/QĐ-CCTĐC ngày 17/01/2018 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tất cả các nội dung trên niêm yết công khai tại bảng thông báo Chi cục, thời gian là 90 ngày kể từ ngày niêm yết.

 - Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản  hỗ trợ, viện trợ: Không thực hiện.

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ: Không thực hiện.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáocáo, kiểm toán nhà nước:

+ Ngày 05/6/2018, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017. Ngày 30/7/2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1727/KL-SNV và chi cục đã thực hiện công khai tại buổi sinh hoạt cơ quan theo quy định (Theo Thông báo số 2474/TB-SNV ngày 22/10/2018 của Sở Nội vụ).

+ Đối với Kết luận thanh tra số 761/KL-SKHCN ngày 26/7/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ngày 22/8/2018, Chi cục đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm các nội dung theo kết luận thanh tra và có báo cáo Sở KH&CN (Báo cáo số 177/BC-CCTĐC ngày 23/8/2018), các nội dung này Chi cục đã công khai vào buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:

+ Công tác tuyển dụng bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí, cho thôi việc:

* Về công tác bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ:

Trong  năm 2018, Chi cục phối hợp với Văn phòng Sở KH&CN trình UBND tỉnh bổ nhiệm lại chức danh Chi cục trưởng Chi cục TC-ĐL-CL đối với Đ/c Lê Thị Kim Ngân;  trình Sở KH&CN bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với Đ/c Nguyễn Quang Huy Hùng và trình Sở KH&CN đề nghị bổ nhiệm lại Đ/c Ngô Minh Toàn giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ngoài ra, qua rà soát Chi cục đã ra quyết định thu hồi và huỷ bỏ 01 quyết định bổ nhiệm viên chức, lý do đối tượng bổ nhiệm làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, không phải là viên chức để bổ nhiệm viên chức quản lý theo quy định tại Điều 2 và Điều 37 của Luật viên chức (Quyết định số 05/QĐ-CCTĐC ngày 09/02/2018), các nội dung trên được công khai tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

* Về công tác tuyển dụng, cho thôi việc: Chi cục đã ban hành 02 Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giải quyết công việc chuyên môn, lý do: 01 trường hợp xin chuyển công tác và 01 trường hợp xin nghỉ giải quyết công việc cá nhân (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 17/01/2018 và Quyết định số 38/QĐ-CCTĐC ngày 23/08/2018 ); 01 Quyết định chấm dứt hợp đồng  lao động theo Nghị định 68 đối với vị trí bảo vệ, lý do đã hết tuổi lao động (Quyết định số 158/ QĐ-CCTĐC ngày 29/12/2017), đồng thời  ký hợp đồng nhân viên bảo vệ mới và được công khai tại buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

+ Công tác quy hoạch: Đã xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2018 (kế hoạch số 88/KH-CCTĐC ngày 27/4//2018), được phổ biến qua mạng nội bộ cơ quan.

 + Công tác đào tạo: Đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động năm 2018 (kế hoạch số 23/KH-CCTĐC ngày 25/01/2018), được phổ biến qua mạng nội bộ cơ quan.

+ Công tác khen thưởng CC- NLĐ: công khai minh bạch kết quả khen thưởng cho CC-NLĐ qua mạng nội bộ và trong buổi sinh hoạt toàn cơ quan.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Chi cục đang xây dựng lại dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp các quy định hiện hành (Quyết định số 13/QĐ-CCTĐC ngày 13/3/2018).

c) Việc công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không có

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Không có CC-NLĐ vi phạm

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng:

Đã  ban hành kế hoạch số 20/KH-CCTĐC ngày 23/1/2018 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 và phổ biến công khai qua mạng nội bộ Chi cục và sinh hoạt toàn cơ quan. Kết quả  Quý I/2018, đã thực hiện chuyển đổi 01 vị trí (Thực hiện thẩm định cấp giấy phép vận chuyển hàng nghi hiểm) tại Chi cục.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

  Chi cục xây dựng kế hoạch công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (Kế hoạch số 330/KH-CCTĐC ngày 29/12/2017), thực hiện việc niêm yết các bảng kê khai tài sản thu nhập tại bảng thông báo của Chi cục thời gian từ ngày 03/01/2018 đến 03/02/2018, có lập biên bản tổ chức công khai và kết thúc việc kê khai tài sản. Từ lúc công khai đến nay, chưa nhận ý kiến nào cần xác minh, giải trình đối với các đối tượng phải kê khai.

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Không có trường hợp vi phạm

g) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Đang triển khai tốt việc ứng dụng xử lý công việc qua hệ thống mail nội bộ và chữ ký số trong việc ký gửi văn bản.

- Sử dụng 02 phần mềm xử lý văn bản đến và đi: Áp dụng tốt hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bình Thuận và phần mềm Quản lý văn bản, điều hành của Sở KH&CN.

h) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện kịp thời việc trả lương cho CCVC, NLĐ qua tài khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không có trường hợp vi phạm

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện Kết luận thanh tra số 1727/KL-SNV ngày 30/7/2018 của Sở Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017, Chi cục đã ban hành kế hoạch số 224/KH-CCTĐC ngày 2910/2018 khắc phục các kiến nghị của Kết luận Thanh tra và đối với Kết luận thanh tra số 761/KL-SKHCN ngày 26/7/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ngày  22 tháng 8 năm 2018, Chi cục đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm các nội dung theo kết luận thanh tra và có báo cáo Sở KH&CN (Báo cáo số 177/BC-CCTĐC ngày 23/8/2018). Kết quả, không có trường hợp nào vi phạm đề nghị xử lý trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nhìn chung, năm 2018 công tác phòng, chống tham nhũng được Chi cục triển khai kịp thời , đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 209/KH-SKHCN ngày 06/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ; định kỳ tổ chức sinh hoạt toàn cơ quan kết hợp với công tác phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ban hành kịp thời các văn bản để áp dụng tại nội bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, cần phải rút kinh nghiệm khắc phục các thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 1727/KL-SNV ngày 30/7/2018 của Sở Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 và Kết luận thanh tra số 761/KL-SKHCN ngày 26/7/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Từ kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chi cục tiếp tục đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

- Tổ chức triển khai tốt quy định kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019 tại Chi cục và đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt, phổ biến quán triệt cho đội ngũ CCVC-NLĐ thực hiện tốt các Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, không để xảy ra các trường hợp vi phạm./.
Ngọc Ngô

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)