Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục TC-ĐL-CL báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018, cụ thể:
Về thực hiện các nhiệm vụ

Trong năm, Chi cục tổ chức thực hiện đạt 100% nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở KH&CN giao:

- Tiếp nhận và giải quyết 07 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng và sớm hẹn, gồm: 06 hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, 01 hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

- Triển khai xây dựng và áp dụng phần mềm ISO điện tử tại 05 cơ quan hành chính nhà nước, Chi cục phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; phối hợp với đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập Báo cáo đầu tư Dự án; tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế triển khai, Chi cục tham mưu Sở KH&CN báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018.

- Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 14 UBND cơ quan hành chính (11 UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất và Ban Tôn giáo, Trung tâm hành chính công). Hiện nay, 13/14 UBND cấp xã, đơn vị hành chính đã công bố phù hợp HTQLCL, hoàn thành việc xây dựng và áp dụng HTQLCL. Thực hiện hướng dẫn việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo cho 29 UBND cấp xã (theo danh sách được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018).

- Hỗ trợ 15 doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đạt 100% kế hoạch.

- Hoàn thành 100% kế hoạch thanh kiểm tra doanh nghiệp, qua thanh kiểm tra phát hiện 07 cơ sở vi phạm (03 cơ sở vi phạm về đo lường, 04 cơ sở vi phạm về chất lượng) và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 590.000.000 đồng, vi phạm chủ yếu về đo lường và chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 01/6/2016; Được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép Trung tâm mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn từ quỹ phát triển hoạt động của đơn vị (Văn bản 3350/UBND-TH ngày 13/8/2018) và Trung tâm đang thực hiện các thủ tục mua sắm. Được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tự chủ tài chính theo Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 12/11/2018.

- Thu sự nghiệp 6,7 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch.

- Hướng dẫn Ban Tôn giáo tỉnh hoàn thành việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước, đạt 100 %.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại 91/91 cơ quan hành chính nhà nước đạt 100% kế hoạch: trong đó: kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị là 30 đơn vị, kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo là 61 đơn vị.

- Quản lý tốt về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu: Tổ chức kiểm tra 25/25 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện phát hiện 07 cơ sở vi phạm và đề nghị xử phạt xử phạt vi phạm hành chính 590.000.000 đồng; văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện tổng hợp, thống kê toàn bộ cửa hàng xăng dầu đã gắn thiết bị in chứng từ, đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đạt 100% kế hoạch.

- Quản lý tốt về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh: Tổ chức kiểm tra 70/54 cơ sở (đạt 129% kế hoạch), phát hiện 02 cơ sở vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 20.000.000 đồng. Văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 thực hiện công tác quản lý về đo lường; Phối hợp Trung tâm KT TCĐLCL và phòng Kinh tế cấp huyện rà soát, thống kê số lượng phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh. Đạt 100% kế hoạch.

- Biên tập và phát hành 04 Bản tin TBT điện tử.

- Duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Được Văn phòng Công nhận Chất lượng duy trì việc công nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 theo văn bản số 733/VPCNCL ngày 13/7/2018; Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP tại văn bản số 63/TĐC-HCHQ ngày 09/01/2018 và Văn bản số 3370/TĐC-HCHQ ngày 21/11/2018.

- Bộ Y tế gia hạn chỉ định Trung tâm là Cơ sở thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 157/QĐ-ATTP ngày 27/3/2018; Được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá gia hạn và đánh giá mở rộng chỉ định cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, đã triển khai toàn diện lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Tổ chức kỷ niệm các ngày Đo lường Việt Nam (20/01) và ngày Tiêu chuẩn quốc tế (14/10);

- Trang bị mới 31 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), nâng tổng số TCVN được trang bị hiện có là 1.879 tiêu chuẩn; thẩm định, cấp 06 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thực hiện tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện: kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh và tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017.

- Theo dõi, đôn đốc các huyện triển khai, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng; tham gia, quản lý tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đầu mối trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 và các ngành kiểm tra 15 cơ sở, phát hiện 04 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền 170.500.000 đồng; tham gia Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, thanh tra 46 cơ sở, phát hiện 03 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền 450.000.000 đồng.

- Triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2018; tham gia Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo xăng dầu tại 99 cửa hàng xăng dầu.

- Biên tập và gửi 110 tin bài đăng tải trên website Sở, dịch và chọn lọc gửi 60 tin liên quan đến doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; xây dựng quy trình điện tử một cửa thực hiện tại Trung tâm hành chính tỉnh; đăng ký các thủ tục rút ngắn thời thực hiện theo đúng quy định.

- Xây dựng Phương án sáp nhập, hợp nhất các phòng Chi cục theo Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; rà soát, đề xuất đăng ký thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Chi cục, qua đó Chi cục không đề xuất thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Chi cục.

- Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Chi cục (Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 02/8/2018); Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 02/8/2018).

- Thực hiện công văn số 2690/UBND-ĐTQH ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc xử lý tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất dừng lại theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục thuê Công ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền Nam (Chi nhánh tại Bình Thuận) thực hiện lại việc thẩm định giá đất và tài sản trên đất Chi cục và đã có chứng thư thẩm định giá.

- Văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, kiến nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xin bổ sung định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Về thực hiện nội quy cơ quan

Chấp hành tốt Chỉ thị 27/CT/TU ngày 01/10/2012 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc nâng cao ý thức trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 30/CT/TU ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt và công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chấp hành tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỹ luật, kỹ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

CC-NLĐ thực hiện nghiêm túc Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức khi làm việc, dự họp; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức đến giao dịch luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; CC-NLĐ nghiêm túc thực hiện không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc.

Định kỳ hàng tháng thực hiện việc đánh giá xếp loại công chức người lao động theo hướng dẫn đánh giá xếp loại đã được Chi cục ban hành; trong năm không có công chức, người lao động vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Toàn thể CC-NLĐ Chi cục luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực, trong năm chưa phát hiện vi phạm.

Về tổ chức thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong năm 2018, chính quyền đã triển khai tốt các kế hoạch số 03-KH/CBTĐC ngày 22/01/2018 và Kế hoạch số 08-KH/CBTĐC ngày 27/02/2018 triển khai chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó đã tổ chức cho công chức, NLĐ xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác, cá nhân Chi cục trưởng xây dựng cá nhân gương mẫu, được học tập 04 chuyên đề về học tập và làm theo, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm 12 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo được biểu dương. Từng cá nhân CC-NLĐ viết báo cáo đánh giá kết quả triển khai kế hoạch của bản thân và nộp chính quyền, chi bộ đúng thời gian quy định.

Về tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí

Năm 2018, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn an toàn an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và 100% gia đình công chức, người lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá nơi cư trú.

Duy trì tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu trong các đợt cao điểm, thành lập đội dân quân tự vệ của cơ quan, đội phòng cháy, chữa cháy. Trong năm, việc bảo vệ tài sản của nhà nước, của đơn vị được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra trường hợp mất cắp, thất thoát tài sản của đơn vị.

100%  công chức, người lao động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành. Trong năm 2018, Chi cục đã cử 16 lượt CCVC-NLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 07 công chức, viên chức tham dự hội thảo về chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam.

Toàn thể công chức, người lao động Chi cục phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được Sở Khoa học và Công nghệ khen tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 1 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến cho 4 tập thể và 12 cá nhân (đạt 100%); ngoài ra, được Giám đốc Sở tặng giấy khen 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và tập thể Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đạt danh hiệu xuất sắc.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai trong năm 2019

- Hoàn thành và vượt kế hoạch, nhiệm vụ do chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở KHCN giao trong năm 2019.

- 100% công chức, người lao động thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước và quy định nội quy, quy chế cơ quan.

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảm bảo trên 95% công chức, người lao động được học tập Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Phấn đấu cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự"; duy trì và thực hiện tốt An toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại đơn vị. 100% gia đình công chức, người lao động của Chi cục đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa nơi cư trú.

- Phấn đấu tập thể Chi cục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; trên 90% cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”; trong đó ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Phạm Cúc

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)