Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2015-2017

1. Về công tác tham mưu

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành:

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 về việc Ban hành quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020”.

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”;

Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 về việc triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020;

Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 31/7/2017 về việc triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 47 người, trong đó:

+ Chi cục 15 người, gồm 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC 32 người, gồm 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 15 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 31 đại học.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Đã triển khai mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, gồm: 02 máy tính xách tay, 01 máy photo, 01 máy chiếu, 01 máy ảnh; thiết bị phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường: bộ quả cân 1g-20kg cấp chính xác M1; 01 cân kỹ thuật cấp chính xác 2; ống đong chia độ bằng thủy tinh loại 250ml, 500ml, 1000ml; bình định mức cấp A 500ml, 100ml; pipet chia độ thủy tinh loại 25ml/cấp A.

Chi cục đã cử 27 lượt cán bộ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; cử 41 lượt công chức, viên chức tham gia học tập kinh nghiệm, tham dự hội thảo, tập huấn do Tổng cục TCĐLCL tổ chức nhằm tạo điều kiện để công chức, viên chức nắm vững kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác từ các tỉnh bạn để triển khai thực hiện tốt quản lý đo lường chất lượng tại địa phương.

3. Về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa

Hướng dẫn 57 cơ sở sản xuất-kinh doanh thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (55 cơ sở kinh doanh vàng công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ, 01 doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm  đồ gỗ, 01 doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm vật liệu bê tông cốt thép). Tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn/02 doanh nghiệp (sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm, gạch bê tông tự chèn).

 Bổ sung, trang bị mới 307 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo yêu cầu quản lý, nâng tổng số TCVN đã trang bị đạt 1.848 tiêu chuẩn; Tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn quốc tế 14/10 hàng năm với hình thức: treo băng rôn, đưa tin, bài tuyên truyền, phản ánh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.2. Công tác quản lý chất lượng

Thẩm định và cấp 06 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định mới trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, Thông tư 09/2016/TT-BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng xăng dầu (sửa đổi, bổ sung), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện – điện tử, Thông tư 02/2017/TT-BKHCN,… thông qua các hình thức: tập huấn, hướng dẫn, đưa tin, bài,.v.v….

Định kỳ lập báo cáo về tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm và trong năm, gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.

3.3. Công tác quản lý đo lường

Tham mưu và triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản do UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác xây dựng, duy trì trạm cân đối chứng; quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015).

Triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 hàng năm; Tổ chức 04 lớp tập huấn, hội nghị triển khai Thông tư 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng, quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho hơn 213 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Qua đó, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh vàng, xăng dầu thực hiện đúng nội dung quy định.

Phối hợp với Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy định về xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh (tổng số trạm cân đối chứng được xây dựng và đưa vào hoạt động là 51 trạm); thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn của Trung tâm Kỹ Thuật TCĐLCL và Công ty Điện lực Bình Thuận; hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu kinh doanh dịch vụ vận tải bằng taxi thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng cục như: ghi nhãn; công bố số điện thoại nóng; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát.

3.4. Hoạt động của Văn phòng TBT

Từ năm 2015-2017, hoạt động TBT tỉnh tiếp tục được duy trì, thực hiện thường xuyên trong hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT; tập hợp các thông báo TBT của các nước thành viên WTO, chọn lọc và dịch sang tiếng việt gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Đã Biên tập, phát hành hơn 20 Bản tin TBT điện tử (04 bản tin/năm);  đăng tải hơn 1000 tin, bài (trung bình gần 400 tin bài/năm) về hoạt động TĐC và TBT trên Trang thông tin điện tử Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phát hành tài liệu cẩm nang về TBT (Năm 2015: số lượng 200 cuốn bản giấy; Năm 2017: 01 Bản điện tử); Xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền TBT với chủ đề: Tầm quan trọng của công tác TBT với thanh long xuất khẩu phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

3.5. Công tác kiểm tra

          Hoạt động kiểm tra doanh nghiệp đã tổ chức kiểm tra 352 cơ sở thuộc các lĩnh vực do Bộ KHCN quản lý. Qua đó kiểm tra đã phát hiện và tham mưu xử lý vi phạm hành chính 25 cơ sở (chiếm tỷ lệ 7,1%), với tổng số tiền xử phạt trên 455 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu: Sử dụng phương tiện đo hết hạn kiểm định; phương tiện đo có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép; kinh doanh sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

          3.6. Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 và phê duyệt Chương trình triển khai cho giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức 07 khóa đào tạo về năng suất chất lượng với sự tham gia của hơn 250 lượt người/90 doanh nghiệp tham dự; Hỗ trợ về kinh phí cho 07 doanh nghiệp thực hiện Dự án năng suất chất lượng trong việc áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001, SA 8000, GMP+, HACCP, ISO/IEC 17025, BRC) với số tiền 279 triệu đồng.

Hướng dẫn, hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia (03 doanh nghiệp đạt Giải Bạc; 02 DN đang tham dự năm 2017), trong đó đã hỗ trợ trực tiếp cho 03 DN đạt giải số tiền là 50 triệu đồng.

3.7. Công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh:

Triển khai và tổ chức tổng kết kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016; xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch triển khai ISO điện tử giai đoạn 2017-2020.

Số lượng đơn vị triển khai áp dụng ISO: 9001 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang thực hiện áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 cụ thể như sau:

Về triển khai áp dụng theo quy định: đã triển khai cho 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của tỉnh thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL: 44 đơn vị.

Về triển khai áp dụng mở rộng: đã hỗ trợ triển khai cho Công an tỉnh (cơ quan thuộc ngành dọc).

Đối với các cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008, đã triển khai cho 21 đơn vị, bao gồm: 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận) và 20 UBND cấp xã (02 đơn vị/huyện, thị). Trong năm 2017, hiện đang triển khai cho 24 UBND cấp xã và 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai).

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến ISO: Hàng năm đều tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ:  Năm 2015: Kiểm tra 47/47 đơn vị; Năm 2016: kiểm tra 67/67 đơn vị (thêm 20 UBND cấp xã); Năm 2017: kiểm tra 66/66 đơn vị (do Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp sáp nhập, chưa kiểm tra đối với 25 đơn vị đang triển khai).

Hoạt động tập huấn, đào tạo các kiến thức về HTQLCL: tổ chức tập huấn tập trung và tập huấn tại chỗ: 08-10 lớp/năm. Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; hướng dẫn soạn thảo, xây dựng các quy trình tác nghiệp áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các thủ tục hành chính phù hợp theo Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ; hướng dẫn tổ chức và kỹ năng đánh giá nội bộ; Hướng dẫn công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hoạt động sự nghiệp (Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL)

Đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận về hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường; chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; được Tổng cục chứng nhận đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn đối với lĩnh vực Lò nung, bình chuẩn kim loại (500L) và quả cân chuẩn M1 (đến 20kg).

Được Tổng cục Môi trường đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm quan trắc môi trường; Được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT đánh giá mở rộng phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục An toàn thực phẩm  (Bộ Y tế)  chỉ định cơ sở nghiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Đánh giá lại và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: năng lực hiệu chuẩn Quả cân M1, cân cấp chính xác II, cân cấp chính xác III, tủ sấy; cân phân tích, tủ ấm, tủ mát, lò nung; đánh giá giám sát, mở rộng năng lực và được Bộ TN&MT chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động quan trắc và phân tích môi trường

Thực hiện báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn năm 2011-2016; thực hiện kiểm kê, phân loại và định giá tài sản theo Thông tư 23/2016/TTBTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính để đề nghị giao tài sản nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức khoa học công nghệ (Trung tâm TĐC) theo Nghị định 54/2015/NĐ-CP.

Thu sự nghiệp giai đoạn 2015-2017 là: 15.423.859.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 đã triển khai khá tốt, cơ bản đã bám sát nhiệm vụ đề ra, các chương trình thực hiện đúng kế hoạch. Công tác quản lý đo lường chất lượng được thực hiện tốt thông qua các hoạt động: tập huấn văn bản quy phạm pháp luật (04 lớp tập huấn), kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh (352 cơ sở) nhằm thông tin và giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng tiêu chuẩn công bố áp dụng và công bố hợp chuẩn (57 cơ sở) được Chi cục thực hiện thường xuyên, qua đó giúp cá nhân, doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa theo đúng quy định Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Dự án năng suất chất lượng được triển khai đúng tiến độ: Tổ chức 07 khóa đào tạo, hỗ trợ kinh phí cho 7 doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Chương trình ISO hành chính công được thực hiện theo đúng kế hoạch, Chi cục thực hiện tốt công tác hướng dẫn 66 đơn vị hành chính trong tỉnh xây dựng và ban hành áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đạt kết quả khá tốt, doanh thu đạt 100% kế hoạch hàng năm; công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm định, thử nghiệm. Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ của tổ chức, công dân đúng và sớm hẹn theo quy định. Hoạt động phối hợp giữa Chi cục và các ngành liên quan đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

III. CÁC ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2018-2020

1. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10.

2. Tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”: Tổ chức các lớp đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; tiếp nhận, xem xét, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất, tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

3. Đẩy mạnh mở rộng triển khai áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2020, đạt 65/127 UBND cấp xã  (đạt 51.2% số xã) trên địa bàn tỉnh thực hiện áp dụng HTQLCL, đồng thời các đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân phải áp dụng HTQLCL.

4. Triển khai kế hoạch ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.

5. Thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa. Quản lý tốt các tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định phương tiện đo trên địa bàn tỉnh, tập trung làm đầu mối triển khai hoạt động kiểm định đối chứng đối với công tơ điện.

6. Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 hàng năm; Thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khoa học và công nghệ cấp huyện, xã. Triển khai có hiệu quản các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành liên quan đến hoạt động quản lý đo lường, chất lượng.

7. Phối hợp với các sở, ngành thực hiện thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, góp phần bảo đảm công bằng trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

8. Mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định đối chứng phương tiện đo. Đặc biệt, mở rộng kiểm định an toàn lao động, kiểm định mắt kính; sửa chữa, bảo trì và kinh doanh phương tiện đo; nâng cao năng lực thử nghiệm, được các Bộ chuyên ngành đánh giá mở rộng và duy trì chỉ định phòng thử nghiệm đa lĩnh vực; tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do cấp trên giao./.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)