Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017

1. Công tác tham mưu.

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành:

- Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh);

- Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh).

- Văn bản báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong năm 2016 (Công văn số 832/UBND-KGVX ngày 10/3/2017).Tham mưu Sở KH&CN các văn bản:

- Văn bản mời Cục thuế tỉnh họp thống nhất kế hoạch in tem, dán tem và quản lý tem niêm phong theo quy định tại Đề án quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

- Kế hoạch in tem, dán tem và quản lý tem niêm phong theo quy định tại Đề án quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).

- Tổng số nhân sự hiện có là 47 người, trong đó:

+ Chi cục, gồm: 10 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trung tâm TĐC, gồm: 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 15 hợp đồng giải quyết công việc;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 04 thạc sĩ, 30 đại học.

Phụ lục 2: Số liệu về nguồn nhân lực đính kèm.

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực.

Cử 03 công chức tham dự Hội nghị về hoạt động quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu tại tỉnh Long An.

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Tham mưu Sở KH&CN góp ý dự thảo Quyết định quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh gửi Sở Y tế trình UBND.

Thông báo các doanh nghiệp thực hiện việc công bố hợp chuẩn lại đối với sản phẩm, hàng hóa trong năm 2017.

3.2. Công tác quản lý đo lường

Văn bản đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2017; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh và Sở giao năm 2017; kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2017.

Triển khai kế hoạch in tem, dán tem và quản lý tem niêm phong theo quy định tại Đề án quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

3.3. Hoạt động TBT

Thực hiện Quy chế hoạt động website Sở KHCN theo Quyết định 63/QĐ-SKHCN ngày 25/6/2011: Biên tập và gửi 10 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; tổng hợp, đăng tải 12 thông báo TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 2/2017; chọn lọc, dịch 07 thông báo TBT về các sản phẩm, hàng hóa: mỹ phẩm, ghi nhãn hàng hóa, v.v... của các thị trường: Brazil, Qatar, Hàn Quốc. v.v... đăng trên website Chi cục và gửi đến doanh nghiệp.

Công tác quản lý website Chi cục: Đến hết tháng 2/2017, đã biên tập, cập nhật 33 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và thông tin có liên quan; số lượng truy cập đạt 140.000 lượt.

Xây dựng Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2017; xây dựng Kế hoạch bản đồ số trạm xăng dầu, cân đối chứng của tỉnh.

4. Công tác thanh, kiểm tra

4.1. Hoạt động kiểm tra:

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2017của Giám đốc Sở KH&CN, Chi cục đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Phòng Kinh tế TP.Phan Thiết kiểm tra tại 04 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 18/135 cơ sở (đạt 13,3 % kế hoạch). Kết quả:

* Đối với cơ sở sử dụng phương tiện đo: Phát hiện 01 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi sử dụng 11 taximet không phù hợp theo quy định (bộ phận kết nối máy in với taximet không có niêm phong). Lập biên bản nhắc nhở và đề nghị kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng và báo cáo kết quả khắc phục về Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định.

* Đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu:

-  Về đo lường: Phát hiện 01 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu có sai số +3,3% vượt quá giới hạn sai số cho phép kiểm định cột đo xăng dầu (± 0,3%). Hiện đang trong quá trình xử lý.

- Về chất lượng: Lấy 01 mẫu xăng RON92-II để thử nghiệm chất lượng, hiện chưa có kết quả.

4.2. Hoạt động phối hợp thanh tra.

Tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phân phối điện, buôn bán, bán lẻ điện và Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chủ trì thanh tra tại 01 cơ sở, kết quả không vi phạm.

5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình NSCL, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017. Đến nay đã tiếp nhận bản đăng ký tham gia của 07 doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năng suất chất lượng năm 2017; xây dựng kế hoạch tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng phương pháp 5S cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

6. Chương trình ISO hành chính công.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham mưu công văn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chuyển đổi áp dụng HTQLCL sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 giai đoạn 2014-2016 gửi Ban Thi đua – Khen thưởng.

Gửi lấy ý kiến góp ý lần 2 dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL.

Báo cáo kết quả hoạt động 2016 của Phòng Thử nghiệm ngành NN&PTNT gửi Vụ KHCN&MT - Bộ NN&PTNT; được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận công bố Trung tâm kỹ thuật TĐC đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động.

Báo cáo kết quả hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường năm 2016 theo quy định của Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và báo cáo kết quả hoạt động kiểm định đối chứng công tơ điện của Công ty điện lực Bình Thuận đến Tổng cục TCĐLCL, Chi cục TCĐLCL.

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đơn vị cung cấp dịch vụ và chỉ định hiệu chuẩn đối với lĩnh vực Lò nung, bình chuẩn kim loại (500L); Quả cân chuẩn M1 (đến 20kg) (Quyết định số 188/QĐ-TĐC ngày 10/02/2017).

Tiếp tục hướng dẫn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

8. Công tác khác.

8.1. Công tác tổng hợp:

Đăng ký danh mục các thủ tục hành chính giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

Thực hiện các báo cáo: kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02/2017, kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý I/2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ  do UBND tỉnh và Sở giao trong quý I/2017, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thi hành công vụ.

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực./.
Phạm Cúc

Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)