Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Cải cách thủ tục hành chính.

Chi cục tiếp nhận 06 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết 06 hồ sơ đúng hẹn, đạt 100%.

Hoạt động dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Tiếp nhận và kiểm định 31.400 phương tiện đo các loại; thử nghiệm 3.877 mẫu với 24.043 chỉ tiêu phân tích, kết quả giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đạt 100%.

Tiếp nhận đơn thư phản ánh: Không nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
2. Cải cách tổ chức, bộ máy.

Tham mưu, trình Sở KH&CN phê duyệt nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục (Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 30/01/2018).

Chi cục đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2018. Qua đó, đã góp ý, sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất các phòng Chi cục; rà soát, đề xuất đăng ký thí điểm mô hình Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Chi cục. Qua đó, Chi cục không đăng ký thực hiện thí điểm mô hình trên.

Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Chi cục (Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 02/8/2018)

 3. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

 Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 (Kế hoạch số 23/KH-CCTĐC ngày 25/01/2018); Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 (Kế hoạch số 20/KH-CCTĐC ngày 23/01/2018) và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 đối với 02 vị trí, gồm: Vị trí kế toán và vị trí quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

Thực hiện sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục đề nghị Sở khen thưởng 03 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích nổi bậc trong hoạt động KHCN.

4. Cải cách tài chính công.

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Chi cục (Quyết định số 13/QĐ-CCTĐC ngày 13/3/2018) và thực hiện nghiêm các quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

5. Hiện đại hóa hành chính.

Đã ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục trong năm 2018 (Kế hoạch số 35/KH-CCTĐC ngày 27/02/2018).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% CCVC-NLĐ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Tổ chức họp xem xét lãnh đạo ISO 9001:2008 năm 2017, qua đó đề ra các nội dung cần cải tiến, thực hiện trong năm 2018.

6. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

- Tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản:

+ Báo cáo số 07/BC-SKHCN ngày 02/01/2018 về kết quả triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2018.

+ Tờ trình số 55/TTr-SKHCN ngày 12/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018.

+ Công văn số 120/SKHCN-CCTĐC ngày 30/01/2018 về việc lựa chọn, đề xuất danh sách UBND xã, thị trấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

+ Công văn số 138/SKHCN-CCTĐC ngày 05/02/2018 về việc khảo sát phục vụ lập Báo cáo đầu tư dự án triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

+ Báo cáo số 143/BC-SKHCN ngày 05/02/2018 về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

+ Công văn số 422/SKHCN-CCTĐC ngày 24/4/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Văn phòng Đăng ký đất và 24 xã, phường thuộc UBND huyện Phú Quý, UBND thành phố Phan Thiết và UBND thị xã La Gi.

+ Công văn số 423/SKHCN-CCTĐC ngày 24/4/2018 gửi về việc phối hợp chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các UBND xã, thị trấn.

+ Công văn số 383/SKHCN-CCTĐC ngày 13/4/2018 gửi Sở Tài chính về việc kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã năm 2018.

+ Công văn số 399/SKHCN-CCTĐC ngày 18/4/2018 gửi Bộ KH&CN về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

+ Tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt danh sách UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018).

+ Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018).

+ Công văn số 636/SKHCN-CCTĐC ngày 20/6/2018 về việc phân khai kinh phí duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018 của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Công văn số 868/SKHCN-CCTĐC ngày 04/7/2018 về việc đôn đốc các UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

+ Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 20/8/2018 về tình hình thực hiện theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng  theo TCVN ISO 9001:2008 và đề xuất các nội dung xây dựng Mô hình khung theo TCVN ISO 9001:2015

+ Công văn số 808/SKHCN-CCTĐC ngày 10/8/2018 về việc tham mưu đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung xây dựng Mô hình khung HTQLCL.

+ Báo cáo số 872/BC-SKHCN ngày 28/8/2018 về việc tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan triển khai giai đoạn 2017-2018.

+ Công văn số 991/SKHCN-CCTĐC ngày 28/8/2018 về việc  đề nghị các đơn vị báo cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018.

+ Báo cáo số 1088/SKHCN-CCTĐC ngày 29/10/2018 về việc  Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận.

+ Công văn số 1095/SKHCN-CCTĐC ngày 31/10/2018 về việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước: tính đến nay đã kiểm tra được 20/20 đơn vị thực hiện kiểm tra tại chỗ. Các đơn vị còn lại được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo (đang thực hiện).

- Tổ chức lớp tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 46 Sở, ngành với hơn 300 lượt cán bộ, công chức tham dự. Dự kiến trong tháng 11/2018 sẽ tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn cho các UBND cấp xã.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 29 UBND cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam: hiện Chi cục đang hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng. Tính đến nay, đã có 73/127 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện ISO.

- Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Lãnh đạo Sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; Phối hợp với đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập Báo cáo đầu tư Dự án; Tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước. Trình UBND tỉnh về việc xin tạm dừng triển khai dự án ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018).

Nhìn chung công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc. Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống mail và mạng nội bộ để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao tay nghề trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định, trong công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; làm tốt công tác hướng dẫn các đơn vị mới xây dựng và áp dụng TCVN 9001:2008; công tác soạn thảo và phát hành văn bản được thực hiện đúng thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không có CCVC-NLĐ vi phạm.

Qua đó xác định phương hướng trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

3. Tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo kế hoạch; hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng HTQLCL của UBND cấp xã; tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Phạm CúcCác tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)